Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3

Strona 1 z 3
14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a) „aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandy­ data” obejmują: (i) powiadomienie publicznych służb ds. zatrudnienia o wolnym miejscu pracy; (ii) skontaktowanie się z prywatnymi agencjami ds. zatrud­ nienia i rekrutacji; (iii) umieszczenie ogłoszenia o wolnym miejscu pracy w środkach masowego przekazu (na przykład w Internecie, gazetach, czasopismach); (iv) umieszczenie ogłoszenia na publicznej tablicy ogłoszeń; (v) bezpośrednie zwracanie się do potencjalnych kandyda­ tów/nowych pracowników, ich wybieranie lub przepro­ wadzanie z nimi rozmów wstępnych; (vi) zwracanie się do osób już zatrudnionych lub do innych osób znanych dzięki osobistym kontaktom; (vii) wykorzystywanie staży; b) „określony czas” odnosi się do maksymalnego czasu, w jakim wolne miejsce pracy jest dostępne i w jakim zamierza się je obsadzić. Okres ten nie podlega ogranicze­ niom; należy zgłaszać wszystkie wolne miejsca pracy, w odniesieniu do których trwają aktywne działania w dniu, który odpowiada dacie odniesienia. Artykuł 2 Daty odniesienia Państwa członkowskie przedkładają dane dotyczące liczby wolnych miejsc pracy i liczby obsadzonych stanowisk, zdefinio­ wanych zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008, które to dane można uznać za reprezentatywne dla kwartału odniesienia. Preferowaną metodą osiągnięcia tego celu jest gromadzenie danych w sposób ciągły lub obliczenie reprezentatywnej średniej danych gromadzonych dla określo­ nych dat odniesienia. Artykuł 3 Przekazywanie danych 1. W ciągu 70 dni od końca kwartału odniesienia państwa członkowskie przekazują dane podzielone w sposób określony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 oraz odpo­ wiadające im metadane. Te państwa członkowskie, w których liczba zatrudnionych stanowi ponad 3 % łącznej liczby zatrudnionych we Wspól­ nocie Europejskiej, przekazują łączną liczbę wolnych miejsc pracy i obsadzonych stanowisk oraz odpowiadające jej meta­ dane w ciągu 45 dni od końca kwartału odniesienia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 2 pkt 1 akapit drugi, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 453/2008 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie. Konieczne są środki wykonawcze dotyczące zdefinio­ wania wymaganych informacji oraz dat odniesienia, dla których będą gromadzone informacje. Należy również określić format i terminy przekazywania wymaganych danych oraz datę pierwszego kwartału odniesienia. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 należy określić odpowiednie ramy dla opracowania szeregu analiz wykonalności, które powinny zostać prze­ prowadzone przez te państwa członkowskie, które mają trudności z przedłożeniem danych dotyczących małych jednostek i niektórych rodzajów działalności. Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1 Definicje dotyczące „wolnego miejsca pracy” Do celów stosowania art. 2 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 453/2008:

(1) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 234.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.