Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33

Strona 1 z 4
14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/33

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA NR 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu (2009/20/WE)

RADA STOWARZYSZENIA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Króle­ stwem Haszymidzkim, z drugiej strony (1), zwany dalej „układem o stowarzyszeniu”, podpisany w Brukseli dnia 24 listo­ pada 1997 r. i który wszedł w życie dnia 1 maja 2002 r., w szczególności jego art. 6 i jego art. 11 ust. 5,

Artykuł 1 Przywóz do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu, podlega harmonogramowi znoszenia ceł wskazanemu w art. 2 niniejszej decyzji. Harmonogram stosuje się ze skutkiem od dnia 1 maja 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 1. Cła stosowane w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie 1 w załączniku do niniejszej decyzji, zostają zniesione w ciągu dwóch lat, począwszy od dnia 1 maja 2008 r. Produkty te są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2009 r. Stopniowe znoszenie ceł odbywa się zgodnie z następującym harmono­ gramem:

(1)

Zgodnie z układem o stowarzyszeniu Wspólnota i Jordania stopniowo ustanawiają obszar wolnego handlu w okresie przejściowym trwającym najwyżej 12 lat, począwszy od wejścia w życie tego układu, zgodnie z jego postanowieniami oraz zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnyc i handlu z 1994 r.

a) w dniu 1 maja 2008 r. cło obniża się do 3 %;

(2)

Zgodnie z układem o stowarzyszeniu Rada Stowarzy­ szenia ma ponownie zbadać postanowienia, które mają zastosowanie do produktów wymienionych w załączniku IV do układu, zawierającym wykaz produktów przemy­ słowyc pochodzących ze Wspólnoty, cztery lata od wejścia w życie tego układu, oraz, w chwili ponownego badania, ustanawia Harmonogram znoszenia ceł w odniesieniu do tych produktów.

b) w dniu 1 maja 2009 r. znosi się pozostałe cło.

(3)

Harmonogram znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu został wynegocjowany przez Komisję Europejską i Jordanię,

2. Cła stosowane w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie 2 w załączniku do niniejszej decyzji, zostają zniesione w ciągu siedmiu lat, począwszy od dnia 1 maja 2008 r. Produkty te są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2014 r. Stopniowe znoszenie ceł odbywa się zgodnie z następującym harmono­ gramem:

(1) Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3.

a) w dniu 1 maja 2008 r. cło obniża się do 90 % podstawowej stawki celnej;

L 9/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

b) w dniu 1 maja 2009 r. cło obniża się do 80 % podstawowej stawki celnej; c) w dniu 1 maja 2010 r. cło obniża się do 70 % podstawowej stawki celnej; d) w dniu 1 maja 2011 r. cło obniża się do 60 % podstawowej stawki celnej; e) w dniu 1 maja 2012 r. cło obniża się do 50 % podstawowej stawki celnej; f) w dniu 1 maja 2013 r. cło obniża się do 40 % podstawowej stawki celnej; g) w dniu 1 maja 2014 r. znosi się pozostałe cło. 3. Cła stosowane w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie 3 w załączniku do niniejszej decyzji, nie zostają zniesione. W ramac Podkomitetu ds. Przemysłu, Handlu i Usług władze Jordanii i Komisja Europejska wspólnie obserwują zmiany

zachodzące we wspólnotowym przywozie do Jordanii piwa (HS 2203) i wermutu (HS 2205), aby dokonać oceny wszel­ kiego znacznego zmniejszenia przywozu ze Wspólnoty, które można przypisać preferencyjnemu traktowaniu przyznanemu innym partnerom handlowym. Jeśli zostanie dowiedzione, że przywóz piwa i wermutu ze Wspólnoty znacznie się zmniejszył, władze Jordanii oraz Komisja Europejska dokonują przeglądu ceł mających zastosowanie do tych dwóc produktów, aby zapo­ biec stwierdzonej nierównowadze. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.