Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 43

Strona 1 z 5
14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/43

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-MAROKO NR 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia (2009/21/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1), zwany dalej „układem o stowarzyszeniu”,

(5)

Protokół nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej (4) skreślono odnie­ sienie do Komitetu Współpracy Celnej. Należy więc stwo­ rzyć nową podstawę prawną istnienia Komitetu Współ­ pracy Celnej.

uwzględniając decyzję nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UEMaroko z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia podko­ mitetów Komitetu Stowarzyszenia (2), w szczególności jej art. 1 akapit czwarty,

Artykuł 84 układu o stowarzyszeniu przewiduje utwo­ rzenie grup roboczych lub organów niezbędnych do wykonywania układu.

(6)

uwzględniając zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UEMaroko z dnia 24 października 2005 r. w sprawie realizacji planu działań UE-Maroko (3),

(7)

W art. 44 lit. a) układu o stowarzyszeniu ustanowiono dialog gospodarczy między UE a Marokiem. Należy przyjąć regulamin wewnętrzny Grupy ds. Dialogu Gospo­ darczego.

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie uzgodnienia planu działań UE-Maroko pojawiły się nowe dziedziny dialogu i współpracy. Nie wszystkie te dziedziny są objęte pracami podkomitetów utworzonych na mocy decyzji nr 1/2003 Rady Stowa­ rzyszenia.

(1)

Stosunki między UE a Marokiem stają się coraz bardziej złożone, co wynika z wykonywania układu o stowarzyszeniu oraz planu działań UE-Maroko przyję­ tego w ramach polityki sąsiedztwa.

(8)

Należy zapewnić, aby wszystkie zagadnienia objęte układem o stowarzyszeniu i planem działań UE-Maroko były monitorowane przez właściwe podkomitety,

(2)

Obie strony pragną zacieśniać wzajemne stosunki oraz stwarzać nowe perspektywy dla tych stosunków.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Realizacja priorytetów partnerstwa oraz harmonizacja przepisów prawnych muszą być odpowiednio monitoro­ wane. Kompetencje UE określają wewnętrzne ramy, w których obrębie mogą rozwijać się stosunki i współpraca z krajami śródziemnomorskimi, z uwzględnieniem spójności i równowagi całości procesu barcelońskiego.

Artykuł 1 Przy Komitecie Stowarzyszenia utworzony zostaje Komitet Współpracy Celnej UE-Maroko, którego zadaniem jest ocenianie wykonania układu o stowarzyszeniu i planu działań UE-Maroko ustalonego w ramach polityki sąsiedztwa, zapewnienie współ­ pracy administracyjnej w celu stosowania protokołu nr 4 do układu o stowarzyszeniu oraz wykonywanie wszystkich innych zadań w obszarze ceł, które mogłyby zostać mu powierzone.

(4)

Na mocy decyzji nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UEMaroko z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniającej

(1) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 2. (2) Dz.U. L 79 z 26.3.2003, s. 14. (3) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, s. 49.

Regulamin wewnętrzny Komitetu Współpracy Celnej znajduje się w załączniku I.

(4) Dz.U. L 336 z 21.12.2005, s. 1.

L 9/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

Komitet Współpracy Celnej działa z upoważnienia Komitetu Stowarzyszenia, któremu przedstawia sprawozdanie po każdym swoim posiedzeniu. Komitet Współpracy Celnej nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji. Może jednak formułować zalecenia służące ułatwieniu właściwego wykonywania układu o stowarzyszeniu oraz przedkładać Komitetowi Stowarzyszenia propozycje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.