Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 51

14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/51

DECYZJA RADY z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (2009/22/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207, powołując się na decyzję Rady 2001/79/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. ustanawiającą Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Generał Håkan SYRÉN zostaje mianowany przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej na okres trzech lat od dnia 6 listopada 2009 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 3 decyzji 2001/79/WPZiB przewodni­ czący Komitetu Wojskowego jest mianowany przez Radę zgodnie z zaleceniem komitetu obradującego na szczeblu szefów obrony. Podczas posiedzenia w dniu 29 października 2008 r. komitet obradujący na szczeblu szefów obrony zalecił mianowanie generała Håkana SYRÉNa przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej,

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

(2)

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.