Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 52

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 52

Strona 1 z 4
L 9/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

(Jedynie teksty w językach angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2009/23/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zainteresowanym użytkownikom łatwą identyfikację państwa członkowskiego będącego emitentem monety.

(6)

Zgodnie z art. 106 ust. 2 Traktatu państwa członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody Europej­ skiego Banku Centralnego co do wielkości emisji. Zgodnie z art. 106 ust. 2 zdanie drugie Traktatu Rada przyjęła środki harmonizacyjne w tym zakresie rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (1). Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) monety denominowane w euro i centach i zgodne z wartościami jednostkowymi oraz z danymi technicz­ nymi powinny mieć status prawnego środka płatniczego we wszystkich „uczestniczących państwach członkow­ skich”, zdefiniowanych w tym rozporządzeniu. Zgodnie ze wspólną praktyką uczestniczących państw członkowskich monety euro przeznaczone do obiegu, w tym monety okolicznościowe przeznaczone do obiegu, powinny być wprowadzane do obiegu zgodnie z ich wartością nominalną. Nie wyklucza to jednak możliwości sprzedawania niewielkiej części łącznej wartości wyemi­ towanych monet po wyższej cenie, jeżeli są one produ­ kowane w najwyższej jakości lub gdy są oferowane do sprzedaży w specjalnym opakowaniu. Monety euro są w obiegu nie tylko w państwie człon­ kowskim, w którym zostały wyemitowane, ale w całej strefie euro, a nawet poza nią. W związku z tym na rewersie narodowym monety euro należy wyraźnie wskazać emitujące państwo członkowskie, aby umożliwić

Monety euro mają wspólny europejski awers i odrębny rewers narodowy. Na wspólnych europejskich awersach monet euro znajduje się nazwa wspólnej waluty oraz nominał monety. Rewers narodowy nie powinien powta­ rzać ani nazwy wspólnej waluty, ani nominału monety. O wzorach narodowych rewersów monet euro decyduje każde z uczestniczących państw członkowskich, ale każdy z tych wzorów musi być otoczony okręgiem tworzonym przez dwanaście gwiazd flagi europejskiej. Uczestniczące państwa członkowskie powinny prze­ strzegać wspólnych zasad dotyczących zmian rewersu narodowego monet euro Wzory narodowych rewersów zwykłych monet euro przeznaczonych do obiegu nie powinny być w zasadzie zmieniane, z wyjątkiem przy­ padków, gdy zmieniła się głowa państwa wskazana na monecie. Monety okolicznościowe są szczególnymi monetami przeznaczonymi do obiegu, w których zwykły rewers narodowy jest zastąpiony odmiennym rewersem naro­ dowym, który ma na celu upamiętnienie szczególnych wydarzeń, postaci lub obiektów (dalej „wydarzenie”). Najodpowiedniejsza do tego celu jest moneta o nominale 2 euro, przede wszystkim ze względu na jej dużą średnicę i charakterystykę techniczną, która odpowiednio zabezpiecza tę monetę przed fałszowaniem. Emisje okolicznościowych monet euro przeznaczonych do obiegu powinny upamiętniać wyłącznie wydarzenia mające wielkie znaczenie dla danego kraju lub całej Europy, ponieważ monety te są przeznaczone do obiegu w całej strefie euro Mniej doniosłe wydarzenia należy upamiętniać poprzez emisje kolekcjonerskich monet euro, które nie są przeznaczone do obiegu i które powinny być łatwo odróżnialne od monet euro przezna­ czonych do obiegu. Monety okolicznościowe emitowane wspólnie przez wszystkie uczestniczące państwa człon­ kowskie powinny upamiętniać wydarzenia o najwyższej wadze europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.