Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 7

Strona 1 z 3
14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyj­ nego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i osobistym poprzez dostęp do ośrodków opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu oraz upowszechniania urlopu rodzicielskiego zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. W związku z tym istnieje potrzeba zgromadzenia pełnego i porównywalnego zestawu danych dotyczących godzenia pracy z życiem rodzinnym, aby monitorować postęp w osiąganiu celów określonych w europejskiej strategii zatrudnienia oraz zbadać wpływ prowadzonej w ostatnim okresie polityki w tej dziedzinie.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (2), obejmuje moduł ad hoc dotyczący godzenia pracy z życiem rodzinnym. Decyzja Rady 2008/618/WE z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (3), Plan działań Komisji Europej­ skiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn (4) oraz Euro­ pejski pakt na rzecz równości płci (5) zachęcają państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz promowania większej równowagi między życiem zawodowym

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Szczegółowy wykaz informacji, które należy zebrać w 2010 r. w module ad hoc dotyczącym godzenia pracy z życiem rodzinnym, określa załącznik. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 22. Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47. COM(2006) 0092 wersja ostateczna. Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej na posiedzeniu w Brukseli w dniach 23–24 marca 2006 r.

L 9/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

ZAŁĄCZNIK BADANIE SIŁY ROBOCZEJ Specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym 1. Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie. 2. Zmienne są kodowane następująco: Oznaczanie zmiennych występujących w badaniu siły roboczej w kolumnie „Filtr”odnosi się do załącznika III do rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1).

Zmienna Kolumna Kod Opis Filtr

REGCARE

197

Osoba regularnie opiekuje się innymi dziećmi do lat 14 (innymi niż własne dzieci lub dzieci współmałżonka żyjące w gospodarstwie domowym) lub wymagającymi opieki chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi krewnymi lub przyjaciółmi w wieku powyżej 15 lat 1 2 3 4 9 Puste Tak, innymi dziećmi do lat 14 Tak, wymagającymi opieki krewnymi lub przyjaciółmi w wieku powyżej 15 lat Tak, wymagającymi opieki innymi dziećmi do lat 14 i krewnymi lub przyja­ ciółmi w wieku powyżej 15 lat Nie Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Korzystanie z usług w zakresie opieki nad dziećmi tygodniowo dla najmłodszego dziecka żyjącego w gospodarstwie domowym (w tym z płatnymi opiekunkami do dziecka, przedszkolem; z wyłączeniem obowiązkowego kształcenia) Z usług w zakresie opieki nad dziećmi korzysta się … razy w tygodniu 1 2 3 4 5 6 9 Puste — do 10 godzin — ponad 10 godzin i do 20 godzin — ponad 20 godzin i do 30 godzin — ponad 30 godzin i do 40 godzin — ponad 40 godzin — Nie korzysta się z usług w zakresie opieki nad dziećmi — Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) Brak odpowiedzi Wpływ dostępności i przystępności cenowej ośrodków opieki na osoby niepracujące lub pracujące w niepełnym wymiarze godzin 1 Odpowiednie usługi w zakresie opieki nad dziećmi są niedostępne lub zbyt drogie

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

CHILDCAR

198

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat mająca przynaj­ mniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 14 żyjące w gospodarstwie domowym

IMPFACIL

199

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i (FTPTREAS ≠ 3 i SEEKREAS ≠ 3 i (REGCARE = 1–3 lub mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 14 żyjące w gospodarstwie domowym)) i FTPT ≠ 1

(1) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.