Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 20

L 90/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2009

DECYZJA RADY z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (2009/306/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 akapit drugi w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Zasadnicza treść przedłużonej Umowy będzie identyczna z zasadniczą treścią Umowy, która wygasła dnia 13 października 2008 r., poza zmianą natury technicznej polegającą głównie na dodaniu do wykazu sektorów wspólnych działań badań dotyczących bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej, zgodnie z zakresem siódmego ramowego wspólnotowego programu badawczego. Należy zatwierdzić przedłużenie Umowy w imieniu Wspólnoty, Artykuł 1

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Decyzją 98/591/WE (2) Rada zatwierdziła zawarcie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwanej dalej „Umową”, która weszła w życie dnia 14 października 1998 r. Artykuł 12 lit. b) Umowy przewiduje w szczególności, że Umowa ta może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami, na kolejne okresy pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem Stron. Decyzją 2004/756/WE (3) Rada przedłużyła Umowę na kolejny okres pięciu lat, ze skutkiem od dnia 14 października 2003 r. Stany Zjednoczone Ameryki poinformowały Komisję, że z zadowoleniem przyjmą przedłużenie Umowy na kolejny okres pięciu lat. Dlatego szybkie przedłużenie Umowy leży w interesie obu Stron.

W imieniu Wspólnoty niniejszym zatwierdza się przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki na kolejny okres pięciu lat, zwanej dalej „Umową”, wraz ze zmianami zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Zgodnie z art. 12 Umowy przewodniczący Rady notyfikuje, w imieniu Wspólnoty, rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zakończenie przez Wspólnotę wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy (*). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2009 r. W imieniu Rady

P. BENDL

(4)

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 5 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 35. (3) Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 5.

(*) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

2.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/21

ZAŁĄCZNIK Zmieniony tekst art. 4 Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki „Artykuł 4 Obszary wspólnych działań a) Sektory wspólnych działań mogą obejmować: — środowisko naturalne (włączając badania klimatyczne), — biomedycynę i zdrowie (włączając badania nad AIDS, chorobami zakaźnymi i nadużywaniem narkotyków), — rolnictwo, — nauki związane z rybołówstwem, — badania inżynieryjne, — energię nienuklearną, — zasoby naturalne, — nauki materiałowe (w tym nanotechnologia) i metrologię, — technologie informacyjne i komunikacyjne, — telematykę, — biotechnologię, — naukę i technologię morską, — badania dotyczące nauk społecznych, — transport, — badania nad bezpieczeństwem, — badania przestrzeni kosmicznej, — politykę związaną z nauką i techniką, zarządzaniem, szkoleniem i mobilnością naukowców. b) Strony mogą dokonać zmian w wykazie na zalecenie Wspólnej Grupy Konsultacyjnej, o której mowa w art. 6, zgodnie z procedurami obowiązującymi każdą ze Stron. c) Strony mogą prowadzić wspólne działania ze stronami trzecimi.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 24 z 20092.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 22 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

 • Dz. U. L90 - 10 z 20092.4.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 3 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.