Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

Data ogłoszenia:2009-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 11

7.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2005/36/WE, w związku z czym zawód ten nie spełnia już wymogów określonych w art. 11 lit. c) ppkt (ii) tej dyrektywy. Wniosek Danii dotyczy również skreślenia z załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodów technik ortopedyczny („ortopædimekaniker”) i obuwnik ortopedyczny („ortopædiskomager”), które nie są już regulowane w Danii.

(3)

W związku z tym dyrektywa 2005/36/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

Słowacja przedłożyła uzasadniony wniosek o zmianę załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Wniosek ten dotyczy dodania zawodu technik dentystyczny („zubný technik”), który spełnia warunki przewidziane w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE, jak wynika z rozporządzenia rządowego nr 742/2004 Coll. w sprawie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia. Dania przedłożyła uzasadniony wniosek o zmianę załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Wniosek ten dotyczy skreślenia z załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodu optyk („optometrist”), którego wykonywanie zostało uzależnione od uzyskania dyplomu, jak przewidziano w art. 11 lit. d) dyrektywy

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

L 93/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 pod pozycją „na Słowacji” dodaje się tekst w brzmieniu: „— technik dentystyczny (»zubný technik«), które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, zawierające osiem lub dziewięć lat kształcenia podstawowego, cztery lata kształcenia na poziomie szkoły średniej i dwa lata pomaturalnego kształcenia zawodowego w średniej szkole medycznej, zakończonego teoretyczno-praktycznym egzaminem (»maturitné vysvedčenie«).”; 2) w pkt 2 skreśla się pozycję „w Danii” oraz tekst zawarty pod tą pozycją.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 33 z 20097.4.2009

  Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

 • Dz. U. L93 - 23 z 20097.4.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

 • Dz. U. L93 - 21 z 20097.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

 • Dz. U. L93 - 20 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dz. U. L93 - 13 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L93 - 3 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.