Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

Data ogłoszenia:2009-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 3

Strona 1 z 5
7.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja wykonała badanie przygotowawcze, w ramach którego przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty zasilaczy zewnętrznych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron ze Wspólnoty i z krajów trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

(5)

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

W badaniu przygotowawczym stwierdzono, że zasilacze zewnętrzne są wprowadzane na rynek Wspólnoty w dużych ilościach, a ich roczne zużycie energii na wszystkich etapach cyklu życia stanowi istotny aspekt środowiskowy; ich roczne zużycie energii elektrycznej z powodu strat przy przetwarzaniu energii oraz w stanie bez obciążenia wynosi 17 TWh, co odpowiada emisji 6,8 mln ton CO2. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte działania, zużycie energii z tego tytułu wzrośnie do 31 TWh w 2020 r. W badaniu stwierdzono również, że możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia energii w cyklu życia oraz zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania.

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów.

(6)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne należy osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych i oszczędnych rozwiązań technicznych, prowadzących do zmniejszenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji zasilaczy zewnętrznych.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja stosownie do potrzeb wprowadzi środek wykonawczy dotyczący urządzeń biurowych i elektroniki użytkowej zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.

(7)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do harmonizacji wymogów dotyczących zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy w całej Wspólnocie, przyczyniając się w ten sposób do funkcjonowania rynku wewnętrznego i ograniczenia oddziaływania tych produktów na środowisko.

(3)

Urządzenia biurowe i elektronika użytkowa są często zasilane przez zasilacze zewnętrzne przetwarzające energię elektryczną z sieci zasilającej. Sprawność przetwarzania energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne stanowi istotny aspekt charakterystyki energetycznej tego rodzaju produktów, w związku z czym zasilacze zewnętrzne należą do tych grup produktowych, dla których wymogi dotyczące ekoprojektu należy określić w pierwszej kolejności.

(8)

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 33 z 20097.4.2009

  Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

 • Dz. U. L93 - 23 z 20097.4.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

 • Dz. U. L93 - 21 z 20097.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

 • Dz. U. L93 - 20 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dz. U. L93 - 13 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L93 - 11 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.