Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

Data ogłoszenia:2009-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 33

Strona 1 z 10
7.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/33

DECYZJA RADY 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

który Rada Europejska w 2007 roku wielokrotnie uznawała za jeden z priorytetów.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 oraz art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Obecnie rozwijany jest projekt pilotażowy mający na celu wzajemne połączenie rejestrów karnych. Uzyskane osiągnięcia stanowią cenną podstawę dla dalszych prac nad skomputeryzowaną wymianą informacji na poziomie Unii Europejskiej.

(6)

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że celem Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten zakłada konieczność systematycznej wymiany między właściwymi organami państw członkowskich informacji pochodzących z rejestrów karnych w sposób gwarantujący jednolitą interpretację tych informacji oraz skuteczność takiej wymiany. System przekazywania informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli innych państw członkowskich, oparty obecnie na Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., nie zapewnia skutecznego obiegu tych informacji. W związku z tym należy ustanowić bardziej skuteczne i dostępne procedury wymiany takich informacji na poziomie Unii Europejskiej. Rada Europejska obradująca w dniach 25–26 marca 2004 r. w swojej deklaracji w sprawie zwalczania terroryzmu uznała konieczność poprawy wymiany informacji o wyrokach skazujących za kwestię priorytetową i potwierdziła to następnie w programie haskim (3) oraz w planie działania (4) dotyczącym jego wykonania. Dodatkowo skomputeryzowane wzajemne połączenie rejestrów karnych na poziomie Unii Europejskiej zostało uznane za jeden z priorytetów politycznych przez Radę Europejską w konkluzjach z dni 21–22 czerwca 2007 r. Skomputeryzowane wzajemne połączenie rejestrów karnych stanowi element projektu „e-sprawiedliwość”,

(7)

Celem niniejszej decyzji jest wprowadzenie w życie decyzji ramowej 2009/315/WSiSW w celu stworzenia i rozwoju skomputeryzowanego systemu wymiany informacji o wyrokach skazujących pomiędzy państwami członkowskimi. Taki system powinien umożliwiać przesyłanie informacji o wyrokach skazujących w formie, która jest z łatwością zrozumiała. W związku z tym należy określić znormalizowany format pozwalający na wymianę informacji w jednolitej, elektronicznej i łatwej do komputerowego tłumaczenia formie, jak również wszelkie inne metody organizacji i usprawnienia elektronicznej wymiany informacji na temat wyroków skazujących między organami centralnymi państw członkowskich.

(2)

Niniejsza decyzja opiera się na zasadach ustalonych w decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW oraz stosuje i uzupełnia te zasady z technicznego punktu widzenia.

(8)

(3)

Kategorie danych, które mają być wprowadzane do systemu, cele, dla których dane mają być wprowadzane, i kryteria ich wprowadzania, organy upoważnione do dostępu do danych oraz niektóre szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa decyzja ramowa 2009/315/WSiSW.

(9)

Żaden z przepisów niniejszej decyzji ani decyzji ramowej 2009/315/WSiSW nie wprowadza obowiązku wymiany informacji dotyczących orzeczeń innych niż zapadłe w sprawie karnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 23 z 20097.4.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

 • Dz. U. L93 - 21 z 20097.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

 • Dz. U. L93 - 20 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dz. U. L93 - 13 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L93 - 11 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L93 - 3 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.