Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 17

Strona 1 z 23
8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

Aby umożliwić producentom eksportującym w Armenii i ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych(„MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanemu armeńskiemu producentowi eksportującemu i zainteresowanym chińskim producentom eksportującym, władzom Armenii i Chin oraz pozostałym chińskim producentom eksportującym, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Armeński producent eksportujący i sześciu chińskich producentów eksportujących razem z powiązanymi z nimi przedsiębiorstwami handlowymi, w stosownych przypadkach, wystąpiło o przyznanie MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o IT, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełniają warunków dla przyznania MET.

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

(6)

W dniu 28 maja 2008 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą folii aluminiowej pochodzącej z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Eurométaux („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji folii aluminiowej.

(7)

Wobec dużej liczby producentów eksportujących w ChRL i importerów we Wspólnocie, Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że w niniejszym dochodzeniu może zostać zastosowana kontrola wyrywkowa w celu stwierdzenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na przywóz dumpingowy i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 12 lipca 2008 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(8)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, zwrócono się do wszystkich producentów eksportujących w ChRL i importerów we Wspólnocie o zgłoszenie się do Komisji oraz o dostarczenie, jak określono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji o ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

2. Strony zainteresowane postępowaniem

(4)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnoszących skargę producentów wspólnotowych, producentów eksportujących w Armenii, Brazylii i ChRL, importerów, przedsiębiorstwa handlowe, użytkowników, dostawców, a także zainteresowane stowarzyszenia, jak również przedstawicieli Armenii, Brazylii i ChRL, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

Sześciu producentów eksportujących w ChRL wyraziło gotowość do wzięcia udziału w kontroli wyrywkowej. Jedno przedsiębiorstwo wycofało się jednak z dalszej współpracy na wczesnym etapie dochodzenia, w związku z czym pozostało tylko pięciu producentów eksportujących. W związku z powyższym kontrola wyrywkowa nie była konieczna i wszystkie strony poinformowano, że zrezygnowano z doboru próby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 48 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.