Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 38

Strona 1 z 9
L 94/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103h lit. f) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

również określać środki towarzyszące, które należy przyjąć w celu zagwarantowania skuteczności wykonania programu. Zgodnie z art. 152 ust. 1 Traktatu, przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. Mając na względzie zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dzieci cechującego produkty kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych, państwa członkowskie powinny wykluczyć produkty z dodatkiem cukru, tłuszczu, soli lub też substancji słodzących ze swoich strategii, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, gdy państwo członkowskie określa w ramach strategii, że pewne produkty mogą być zakwalifikowane do objęcia danym programem. W każdym przypadku wykaz produktów kwalifikowalnych danego państwa członkowskiego musi być zatwierdzony przez właściwe organy krajowe do spraw ochrony zdrowia. Każdy program „Owoce w szkole” wymaga środków towarzyszących, jeśli ma być wykonany skutecznie. Środki towarzyszące nie powinny być ograniczane do określonych obszarów geograficznych ani placówek oświatowych, bo wiązałoby się to z wykluczeniem niektórych dzieci z zakresu ich wdrażania. Z tego względu państwa członkowskie powinny stawiać sobie za cel zapewnienie większości dzieci należących do grupy docelowej dostępu do środków towarzyszących. W imię należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie uczestniczące w programie „Owoce w szkole” powinny co roku składać wniosek o pomoc wspólnotową. Przez wzgląd na przejrzystość, należy określić szacunkowy przydział dostępnych w budżecie Wspólnoty środków na każde z państw członkowskich w oparciu o zasady przydziału, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 art. 103ga ust. 5. W celu uwzględnienia zmian sytuacji demograficznej Komisja powinna oceniać regularnie, przynajmniej raz na trzy lata, czy ustalone przydziały pozostają aktualne. W celu maksymalizacji pełnego potencjału dostępnych środków pomoc Wspólnoty szacunkowo i wstępnie rozdzielona między państwa członkowskie, które nie zdążyły przekazać swoich strategii Komisji w wyznaczonym terminie powinna zostać ponownie rozdzielona pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie, które powiadomiły Komisję o swoich zamiarach wykorzystania środków w ilości przekraczającej ich wstępny przydział pomocy Wspólnoty.

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 13/2009 (2) zmieniono rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, aby umożliwić pomoc wspólnotową przeznaczoną na dostarczanie dzieciom uczęszczającym regularnie do dowolnego typu placówki oświatowej zarządzanej lub uznawanej przez właściwe organy państwa członkowskiego świeżych i przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów, w ramach programu „Owoce w szkole”. Aby zagwarantować właściwe wdrożenie programu „Owoce w szkole”, państwa członkowskie, które chcą z niego skorzystać, powinny najpierw przygotować krajowe lub regionalne strategie wdrożenia programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 48 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.