Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48

Strona 1 z 29
L 94/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (6)

wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym producentom eksportującym oraz wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom, które wyraziły zainteresowanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Dziesięć (grup) przedsiębiorstw wnioskowało o MET na mocy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o traktowanie indywidualne, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełniają warunków dla MET. Z uwagi na znaczną liczbę producentów eksportujących, importerów i producentów wspólnotowych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej oraz – w razie stwierdzenia takiej konieczności – umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący, importerzy i producenci wspólnotowi zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania – podstawowych informacji na temat ich działań mających związek z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.). Po zbadaniu przedłożonych informacji i mając na uwadze dużą liczbę producentów eksportujących i producentów wspólnotowych, którzy wyrazili chęć współpracy, podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej w odniesieniu do tych producentów. Mając na uwadze ograniczoną liczbę importerów, którzy wyrazili chęć współpracy, podjęto decyzję, iż przeprowadzenie kontroli wyrywkowej w odniesieniu do importerów niepowiązanych nie było konieczne. Komisja rozesłała kwestionariusze do objętych próbą producentów eksportujących, objętych próbą producentów wspólnotowych, importerów oraz wszystkich znanych użytkowników i stowarzyszeń użytkowników. Pełne odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od objętych próbą producentów eksportujących w ChRL, wszystkich objętych próbą producentów wspólnotowych z wyjątkiem jednego przedsiębiorstwa, które dostarczyło jedynie częściowych informacji, sześciu importerów i pięciu użytkowników. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne do wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody oraz określenia interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

1. Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 9 lipca 2008 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie” lub „ChRL”). Postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej w dniu 28 maja 2008 r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej [Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union] („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali. Skarga zawierała dowody na stosowanie dumpingu omawianego produktu oraz na istnienie przewidywalnego i bliskiego zagrożenia wystąpienia w jego wyniku istotnej szkody, które to dowody zostały uznane za wystarczające uzasadnienie do wszczęcia postępowania. 2. Strony zainteresowane postępowaniem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.