Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 75

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 75

Strona 1 z 22
8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/75

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (WE) NR 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

(EBC/2009/7) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dodatkowa kategoria nowych pożyczek udzielanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w ramach kategorii „pożyczki udzielane gospodarstwom domowym na inne cele” dostarczy dalszych informacji w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych nieposiadających osobowości prawnej oraz pomoże w interpretowaniu rozwoju sytuacji w sektorze pożyczek udzielanych gospodarstwom domowym. Dodatkowy wymóg sprawozdawczy dotyczący przekazywania informacji o nowych pożyczkach udzielanych przedsiębiorstwom w podziale na terminy zapadalności powinien ułatwić rozróżnienie pomiędzy stopami stosowanymi do finansowania krótkoterminowego i długoterminowego. W odniesieniu do pożyczek odnawialnych oraz kredytów w rachunku bieżącym niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych wyjaśnień, zmiana definicji oraz wyraźniejsze odesłanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32) (3). Niezbędne jest także przyjęcie bardziej przejrzystych zasad stratyfikacji oraz wyboru podmiotów sprawozdawczych przez krajowe banki centralne (KBC), a także określenie uprawnień Rady Prezesów do weryfikowania tych procedur,

Od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (2) wprowadzono szereg udoskonaleń w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących nowych pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Powstaje zatem potrzeba zmiany obowiązujących obecnie wymogów sprawozdawczych. Wprowadzenie ogólnego podziału nowych pożyczek, według którego odrębnie wykazuje się wolumeny pożyczek, dla których ustanowiono zabezpieczenie i/lub gwarancję oraz stosowane do nich stopy procentowe, powinno umożliwić uzyskanie bardziej zharmonizowanych danych na poziomie strefy euro oraz ułatwić porównywanie danych odnoszących się do różnych krajów. Wprowadzenie podziału nowych pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom wedle kryterium wielkości pożyczki powinno dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie podziału nowych pożyczek według początkowego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej powinno dostarczyć jednolitych informacji w zakresie stóp procentowych poprzez zwiększenie liczby kategorii okresów obowiązywania stałej stopy procentowej, a tym samym zwiększenie homogeniczności każdej z tych kategorii. Odrębna sprawozdawczość stóp procentowych stosowanych do zadłużenia z tytułu kart kredytowych (określanego także jako kredyty z tytułu kart kredytowych) pozwoli na monitorowanie tych stóp procentowych oraz zapewni jednolite traktowanie tego instrumentu we wszystkich krajach strefy euro.

(8)

(2)

(9)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 48 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.