Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. otwierające skup odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 13

16.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 310/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. otwierające skup odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 lit. e) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

zamknięciu skupu interwencyjnego za ustaloną cenę niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie najszybciej, jak tylko możliwe. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Skup odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu, po przekroczeniu ilości określonej w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jest otwarty do dnia 31 sierpnia 2009 r. na warunkach określonych w rozdziale II sekcja 4 rozporządzenia (WE) nr 214/2001 i w niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 214/2001 termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Jednakże w sierpniu termin ten upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek miesiąca. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na godzinę 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 309/2009 (2) z dniem 15 kwietnia 2009 r. zamknięto interwencyjny skup odtłuszczonego mleka w proszku za ustaloną cenę, uprzednio otwarty na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2009 r., ze względu na przekroczenie przez oferty łącznej wielkości 109 000 ton, określonej w art. 13 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W celu dalszego wspierania rynku odtłuszczonego mleka w proszku należy otworzyć procedurę przetargową. Artykułem 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 (3) ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu w trybie przetargu. Zważywszy na specyficzną sytuację na rynku mleczarskim oraz mając na względzie zwiększenie efektywności systemu, w drodze odstępstwa należy zwiększyć częstotliwość organizowanych przetargów do dwóch w miesiącu. Dla umożliwienia rozpoczęcia skupu odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu bezzwłocznie po

(2)

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 97 z 16.4.2009, s. 12. (3) Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 100.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 27 z 200916.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L97 - 26 z 200916.4.2009

  Oświadczenie dla celów art. 8 ust. 3 decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającej decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L97 - 14 z 200916.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 3/08 (ex NN 102/05) – Republika Czeska dotyczącej rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej dla przedsiębiorstw autobusowych z Moraw Południowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7032) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zamykające skup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L97 - 8 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L97 - 5 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L97 - 3 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L97 - 1 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.