Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

Data ogłoszenia:2009-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 8

Strona 1 z 2
L 97/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Nowoczesne techniki odzysku mają zasadnicze znaczenie, jeśli mieszaniny odpadów zawierają odpady różnego rodzaju, takie jak żużle z metali szlachetnych i produkcji miedzi. Nie ma gwarancji, że państwa, które nie obowiązuje decyzja OECD, spełniają te normy. W związku z tym mieszaniny odpadów zawierające żużle z metali szlachetnych i produkcji miedzi, objęte kodem (OECD) GB040 w załączniku IIIA, nie stosują się w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Może okazać się stosowne dokonanie przeglądu wykazu mieszanin odpadów zawartych w załączniku IIIA oraz, w szczególności, kodów, które nie są stosowane w odniesieniu do państw, które nie obowiązuje decyzja OECD, uwzględniając informacje otrzymane od tych państw dotyczące technologicznych możliwości odzysku odpadów, jak również racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

Porozumienie osiągnięte na ósmym spotkaniu konferencji stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, które odbyło się w dniach 27 listopada–1 grudnia 2006 r., wymaga zmiany załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiana polega na zastąpieniu słów „kg” i „litry” słowami „Tony (Mg)” dla łącznej ilości odpadów objętych wstępnym zezwoleniem i wynika z konieczności zachowania spójności z jednostkami występującymi w załącznikach IA, IB i VII do tego rozporządzenia. Ponadto państwa członkowskie, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, przedłożyły Komisji, w dniach 29 lutego, 10 marca, 17 marca i 29 kwietnia 2008 r., wnioski dotyczące włączenia do załącznika IIIA mieszanin dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III. Korespondenci, wyznaczeni zgodnie z art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, uzgodnili na posiedzeniu, jakie odbyło się zgodnie z art. 57 tego rozporządzenia, że wraz z każdym wnioskiem w sprawie włączenia mieszanin do załącznika IIIA zostaną przedstawione pewne informacje umożliwiające dokonanie oceny odnośnych mieszanin. Takie informacje będą poddawane ocenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006. Koncepcja racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami przewiduje wykorzystanie technik i technologii pozwalających na zmniejszenie szkód w środowisku dzięki procesom i materiałom, które generują mniej potencjalnie szkodliwych substancji i umożliwiają odzysk tego rodzaju substancji pochodzących z emisji przed ich składowaniem lub wykorzystanie bądź recykling pozostałości procesu produkcyjnego. Państwa, które obowiązuje decyzja OECD, mają obowiązek zagwarantowania, że ich instalacje do odzysku stosują nowoczesne techniki odzysku odpadów.

(6)

(7) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 97 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 27 z 200916.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L97 - 26 z 200916.4.2009

  Oświadczenie dla celów art. 8 ust. 3 decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającej decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L97 - 14 z 200916.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 3/08 (ex NN 102/05) – Republika Czeska dotyczącej rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej dla przedsiębiorstw autobusowych z Moraw Południowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7032) (1)

 • Dz. U. L97 - 13 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. otwierające skup odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L97 - 12 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zamykające skup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L97 - 5 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L97 - 3 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L97 - 1 z 200916.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.