Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 1 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

Data ogłoszenia:2010-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 1 POZ 8

Strona 1 z 2
L 1/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (2010/1/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Artykuł 2 Misja i Traktat Zadaniem Grupy EGE jest doradzanie Komisji w kwestiach etycznych odnoszących się do nauki i nowych technologii na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy. Parlament oraz Rada mogą zwrócić uwagę Komisji na zagadnienia, które uważają za szczególnie ważne w kontekście etyki. Komisja, zwracając się do Grupy EGE o wydanie opinii, wyznacza termin, w ciągu którego ma ona być dostarczona.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W listopadzie 1991 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję o włączeniu etyki do procesu decyzyjnego w ramach działań Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego, powołując Grupę Doradców do spraw Etycznych Skutków Stosowania Biotechnologii (GAEIB). W dniu 16 grudnia 1997 r. Komisja podjęła decyzję o zastąpieniu GAEIB Europejską Grupą do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE), rozszerzając mandat Grupy na wszystkie obszary stosowania nauki i technologii. Mandat Grupy EGE, z niewielkimi zmianami w zakresie kompetencji, został odnowiony decyzją Komisji z dnia 26 marca 2001 r. na okres czterech lat (C(2001) 691). Decyzja dotycząca bieżącego mandatu Grupy EGE zapadła w dniu 11 maja 2005 r. (decyzja Komisji 2005/383WE (1)); mandat został przedłużony decyzją Komisji 2009/757/WE (2). Obecnie należy odnowić mandat na okres pięciu lat i tym samym mianować nowych członków; podjęcie niniejszej decyzji nie wyklucza jednak możliwości zwery­ fikowania przedmiotu mandatu przez Komisję. Poniższa decyzja zastępuje decyzję 2009/757/WE,

Artykuł 3 Skład – nominacja członków – mianowanie 1. Członkowie Grupy EGE są mianowani przez Przewodni­ czącego Komisji.

(2)

2.

Zastosowanie będą miały poniższe zasady:

(3)

— członkowie mianowani są ad personam. Członkowie wystę­ pują we własnym imieniu i proszeni są o doradzanie Komisji niezależnie od wpływów z zewnętrz. EGE jest grupą niezależną, pluralistyczną i wielodyscyplinarną,

(4)

— w skład Grupy EGE wchodzi maksymalnie 15 członków,

(5)

— każdy członek Grupy EGE mianowany jest na okres pięciu lat. Mandat może być odnawiany maksymalnie na kolejne dwie kadencje,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

— wyznaczenie i wybór członków Grupy EGE nastąpi na podstawie otwartego zaproszenia do wyrażania zaintereso­ wania. W procedurze wyboru pod uwagę bierze się również dodatkowe wnioski otrzymane z innych źródeł,

Artykuł 1 Komisja niniejszym przyjmuje decyzję o odnowieniu mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Techno­ logiach (EGE) na okres pięciu lat.

(1) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 17. (2) Dz.U. L 270 z 15.10.2009, s. 18.

— lista członków Grupy EGE zostaje opublikowana przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— odpowiedni kandydaci, którzy nie są członkami mianowa­ nymi, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej,

5.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/9

— jeżeli dany członek nie jest w stanie wnosić wydajnego wkładu w prace grupy lub podaje się do dymisji, przewod­ niczący może na okres pozostający do końca mandatu tego członka mianować członka zastępczego z listy rezerwowej. Artykuł 4 Funkcjonowanie 1. Członkowie Grupy EGE wybierają spośród siebie prze­ wodniczącego oraz jego zastępcę na okres jednej kadencji. 2. Program pracy Grupy EGE, obejmujący przeglądy doty­ czące kwestii etycznych, zaproponowane przez Grupę EGE w ramach jej prawa do własnej inicjatywy, wymaga zgody prze­ wodniczącego Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 1 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 10 z 20105.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10251) (1)

 • Dz. U. L1 - 5 z 20105.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 3/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1290/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L1 - 3 z 20105.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L1 - 1 z 20105.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.