Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14

Strona 1 z 5
L 10/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

transakcji transgranicznych. Tymczasem celem dyrektywy 2003/92/WE było stosowanie procedury szczególnej także do takich transakcji transgranicznych. Aby cel i brzmienie tekstu były zgodne, należy zatem doprecy­ zować, że procedura szczególna ma zastosowanie do importu i dostaw gazu w jakimkolwiek systemie gazowym znajdującym się na terytorium Wspólnoty lub poprzez jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

Gaz importowany za pośrednictwem statków ma właści­ wości identyczne jak gaz importowany za pośrednic­ twem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu za pośrednictwem gazociągów. Aby zachować neutralność, zwolnienie powinno mieć zatem zastosowanie do importu dokonywanego za pośrednic­ twem statków, jeżeli gaz zostaje wprowadzony do systemu gazowego lub jakiejkolwiek sieci gazociągów kopalnianych.

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3) powinna zostać zmieniona w celu wprowadzenia pewnych, głównie technicznych, zmian.

(2)

W odniesieniu do przepisów dotyczących importu i miejsca opodatkowania dostaw gazu i energii elek­ trycznej z brzmienia tekstu dyrektywy 2006/112/WE wynika, że procedura szczególna ustanowiona dyrektywą Rady 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmie­ niającą dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elek­ trycznej (4) nie ma zastosowania do importu i dostaw gazu za pośrednictwem gazociągów, które nie stanowią części systemu dystrybucji, a w szczególności nie ma zastosowania do gazociągów systemu przesyłowego, za których pośrednictwem dokonuje się jednak licznych

Działają już pierwsze transgraniczne sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej. Kwestie związane z dostawą i importem energii cieplnej lub chłodniczej są takie same jak kwestie związane z dostawą i importem gazu lub energii elektrycznej. W odniesieniu do gazu ziemnego i energii elektrycznej obecne przepisy stanowią, że VAT jest pobierany w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji przez nabywcę; przepisy te zapobiegają zatem wszelkim zakłóceniom konkurencji między państwami członkowskimi. W odniesieniu do energii cieplnej i chłodniczej należy zatem zastosować tę samą procedurę, którą stosuje się do gazu ziemnego i energii elektrycznej.

(5)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r. (dotychczas nieopubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 119. (3) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (4) Dz.U. L 260 z 11.10.2003, s. 8.

W odniesieniu do miejsca poboru VAT od świadczenia usług, z brzmienia tekstu dyrektywy 2006/112/WE wynika, że procedura szczególna ustanowiona na mocy dyrektywy 2003/92/WE ma zastosowanie wyłącznie do zapewnienia dostępu do systemów dystrybucji gazu ziemnego i energii elektrycznej, a tym samym wyłącza świadczenie usług o takim samym charakterze dotyczą­ cych systemu przesyłowego, czy nawet sieci gazociągów kopalnianych. Tymczasem celem dyrektywy 2003/92/WE było stosowanie procedury szczególnej także do takiego świadczenia usług. Aby cel i brzmienie tekstu były zgodne, należy zatem doprecyzować, że procedura szcze­ gólna ma zastosowanie do każdego świadczenia usług związanego z zapewnieniem dostępu do wszystkich systemów lub sieci gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 19 z 201015.1.2010

  Europejski Bank Inwestycyjny – Decyzja Rady gubernatorów z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L10 - 12 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L10 - 10 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 9 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L10 - 7 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

 • Dz. U. L10 - 5 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)]

 • Dz. U. L10 - 3 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pesca di Verona (CHOG)]

 • Dz. U. L10 - 1 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Skilandis (GTS)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.