Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 19

Tytuł:

Europejski Bank Inwestycyjny – Decyzja Rady gubernatorów z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Data ogłoszenia:2010-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 19

15.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/19

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY DECYZJA RADY GUBERNATORÓW z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

RADA GUBERNATORÓW EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO,

UWZGLĘDNIAJĄC art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 Statutu,

Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że misja Banku została określona w artykule 267 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę

euro,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi Statutu Banku jego jednostką rozliczeniową jest

MAJĄC NA UWADZE, że ostatnie wydarzenia w działalności kredytowej Banku i prawdopodobny kierunek, jaki obierze ona w przyszłości, zwłaszcza w odpowiedzi na wezwania Rady Europejskiej i Rady Ecofin, wymagają zwiększenia jego wsparcia dla szerokiego zakresu działań, w szczególności w związku z prognozą rozwoju sytuacji gospodarczej w UE w najbliższych latach,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów dotyczącą potrzeb kapitałowych Banku podjętą na posiedzeniu 16 grudnia 2008 r. jego subskrybowany kapitał należy zwiększyć do 232 392 989 000 EUR, część wpłacona tego kapitału (finansowana w całości przez Bank z jego dodatkowych rezerw) powinna wynosić 5 % i należy stopniowo utworzyć fundusz rezerwowy w wysokości 10 % subskrybowa­ nego kapitału, jak wymaga tego Statut,

JEDNOMYŚLNIE POSTANAWIA 30 marca 2009 r., na podstawie procedury pisemnej określonej w artykule 5 regulaminu wewnętrznego Banku i na wniosek Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 4 ust. 3 Statutu EBI, że:

1. 2.

rezerwy dodatkowe Banku w wysokości 5 379 241 000 EUR będą uważane za wolne rezerwy; kwota 2 000 000 000 EUR zostanie przeniesiona z wolnych rezerw do rezerw celowych przeznaczo­ nych na wspieranie IFS (instrumentu finansowania strukturalnego) i innych podobnych przedsięwzięć; począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 r., kapitał Banku zostanie zwiększony w następujący sposób:

3.

3.1. kapitał subskrybowany przez państwa członkowskie zostanie zwiększony pro rata, z 164 808 169 000 EUR do 232 392 989 000 EUR, w następujący sposób:

Niemcy Francja Włochy Zjednoczone Królestwo

37 578 019 000 37 578 019 000 37 578 019 000 37 578 019 000

L 10/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2010

Hiszpania Belgia Niderlandy Szwecja Dania Austria Polska Finlandia Grecja Portugalia Republika Czeska Węgry Irlanda Rumunia Słowacja Słowenia Bułgaria Litwa Luksemburg Cypr Łotwa Estonia Malta

22 546 811 500 10 416 365 500 10 416 365 500 6 910 226 000 5 274 105 000 5 170 732 500 4 810 160 500 2 970 783 000 2 825 416 500 1 820 820 000 1 774 990 500 1 679 222 000 1 318 525 000 1 217 626 000 604 206 500 560 951 500 410 217 500 351 981 000 263 707 000 258 583 500 214 805 000 165 882 000 98 429 500

3.2. kwota 3 379 241 000 EUR z wolnych rezerw zostanie przekształcona w kapitał wpłacony w drodze przeniesienia z dodatkowych rezerw Banku do jego kapitału; 3.3. ten kapitał będzie uważany za część kapitału subskrybowanego i wpłaconego, przez co wysokość kapitału wpłaconego Banku zwiększy się z 8 240 408 450 EUR do 11 619 649 450 EUR; W KONSEKWENCJI 3.4. w Statucie Banku wprowadza się zmiany. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. art. 4 ust. 1 akapit pierwszy Statutu otrzymuje brzmienie: „Kapitał Banku wynosi 232 392 989 000 EUR i jest objęty przez państwa członkowskie w następujący sposób: Niemcy Francja Włochy Zjednoczone Królestwo Hiszpania Belgia Niderlandy 37 578 019 000 37 578 019 000 37 578 019 000 37 578 019 000 22 546 811 500 10 416 365 500 10 416 365 500

15.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/21

Szwecja Dania Austria Polska Finlandia Grecja Portugalia Republika Czeska Węgry Irlanda Rumunia Słowacja Słowenia Bułgaria Litwa Luksemburg Cypr Łotwa Estonia Malta 4.

6 910 226 000 5 274 105 000 5 170 732 500 4 810 160 500 2 970 783 000 2 825 416 500 1 820 820 000 1 774 990 500 1 679 222 000 1 318 525 000 1 217 626 000 604 206 500 560 951 500 410 217 500 351 981 000 263 707 000 258 583 500 214 805 000 165 882 000 98 429 500”

niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W imieniu Rady Gubernatorów

C. STAVRAKIS

Przewodniczący

A. QUEREJETA

Sekretarz

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 14 z 201015.1.2010

  Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L10 - 12 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L10 - 10 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 9 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L10 - 7 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

 • Dz. U. L10 - 5 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)]

 • Dz. U. L10 - 3 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pesca di Verona (CHOG)]

 • Dz. U. L10 - 1 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Skilandis (GTS)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.