Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

Data ogłoszenia:2010-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 7

15.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci i czwarty,

W świetle informacji dostarczonych przez Słowację Komisja nie może stwierdzić, aby rejestracja nazwy „Jiho­ česká Zlatá Niva” była sprzeczna z art. 3 ust. 4 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006. O ile można przyjąć, że strona zastrzegająca udowodniła, że nazwa „Jihočeská Zlatá Niva” może być kojarzona z nazwą „Niva”, o tyle nie dostarczono dowodów co do stopnia rozpoznawal­ ności zarejestrowanego znaku towarowego wynikającego z jego renomy, powszechnej znajomości oraz okresu, od jakiego jest używany. Na podstawie dostępnych infor­ macji nie wykazano zatem, by rejestracja nazwy „Jiho­ česká Zlatá Niva” mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do faktycznej tożsamości produktu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Jihočeská Zlatá Niva” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Słowacja zgłosiła sprzeciw wobec tej rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) i c) wymie­ nionego rozporządzenia.

(3)

Słowacja wskazała w swoim sprzeciwie, że rejestracja przedmiotowej nazwy byłaby sprzeczna z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz że mogłaby zagrozić istnieniu znaków towarowych zarejestrowanych na terytorium Słowacji.

Nie przedstawiono żadnych dowodów, które pozwoli­ łyby Komisji stwierdzić, że uwzględniając uczciwe i tradycyjne stosowanie oraz rzeczywiste ryzyko błęd­ nego zrozumienia, rejestracja nazwy „Jihočeská Zlatá Niva” jako chronionego oznaczenia geograficznego byłaby sprzeczna z przepisami ustanowionymi w art. 7. Zgodnie z dowodami przedstawionymi Komisji okre­ ślenie „Niva” było od dziesięcioleci używane w sensie ogólnym w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej do oznaczenia rodzaju sera. Ponadto rejestracja wspom­ nianej nazwy jako chronionego oznaczenia geograficz­ nego nie wiązałaby się z anulowaniem bądź unieważnie­ niem istniejących znaków towarowych, gdyż były one w użyciu przed dniem złożenia do Komisji wniosku o rejestrację nazwy, ani też nie zakłóciłaby dalszego ich stosowania. Co więcej, zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, prawo wyłączne właściciela do wspomnianego znaku towarowego nie uprawnia go do zakazania osobie trzeciej używania, w obrocie hand­ lowym oraz przestrzegając uczciwych praktyk w handlu i przemyśle, wskazówek dotyczących pochodzenia geograficznego, zgodnie z art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie usta­ wodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (3).

(4)

Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie, aby doszły między sobą do porozumienia zgodnie z ich wewnętrz­ nymi procedurami.

(8)

W świetle powyższego należy zatem wpisać nazwę „Jiho­ česká Zlatá Niva” do „Rejestru chronionych nazw pocho­ dzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(5)

Biorąc pod uwagę, że w przewidzianym terminie Słowacja i Republika Czeska nie osiągnęły porozumienia, Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą okre­ śloną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. C 249 z 24.10.2007, s. 31.

(3) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

L 10/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.3. Sery REPUBLIKA CZESKA Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 19 z 201015.1.2010

  Europejski Bank Inwestycyjny – Decyzja Rady gubernatorów z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L10 - 14 z 201015.1.2010

  Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L10 - 12 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L10 - 10 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 9 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L10 - 5 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)]

 • Dz. U. L10 - 3 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pesca di Verona (CHOG)]

 • Dz. U. L10 - 1 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Skilandis (GTS)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.