Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

Data ogłoszenia:2010-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 9

15.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

miejscu zależy od sposobu usunięcia skóry, może prowa­ dzić do rozbieżnych interpretacji tego wyroku.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na potrzeby klasyfikacji obuwia z cholewkami składają­ cymi się z dwóch lub większej ilości materiałów, w zastosowaniu uwagi 4 a) wraz z uwagą dodatkową 1 do działu 64 Nomenklatury scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zdanie drugie uwagi dodatkowej 1 do działu 64 powinno zostać dopre­ cyzowane poprzez określenie sposobu weryfikacji, czy dane materiały mają cechy charakterystyczne cholewki. W wyroku w sprawie C-165/07, Skatteministeriet prze­ ciwko Ecco Sko A/S (2), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadził „test chodzenia” w celu tej wery­ fikacji. Test polega na weryfikacji, czy materiały cholewki zapewniają wystarczające podtrzymanie stopy, by umoż­ liwić użytkownikowi chodzenie w tym obuwiu. W uwadze dodatkowej 1 do działu 64 należy zatem określić, że aby dane materiały miały cechy charaktery­ styczne cholewki, muszą one zapewniać wystarczające podtrzymanie stopy, by umożliwić użytkownikowi chodzenie w danym obuwiu. W swoim wyroku Trybunał nie określił, czy „test chodzenia” ma zostać przeprowadzony z paskami mocu­ jącymi czy też bez nich. Dokonanie koniecznych ustaleń Trybunał pozostawił krajowemu sądowi przekazującemu sprawę. Fakt, że pozostanie pasków mocujących na

W celu zapewnienia jednolitej interpretacji w odniesieniu do systemów mocujących, konieczne jest określenie w uwadze dodatkowej 1 do działu 64, że systemy mocu­ jące muszą pozostać na miejscu podczas tego testu. W przeciwnym razie w przypadku obuwia, które – by możliwe było chodzenie w nim – wymaga systemu mocującego, np. sznurowadeł, „test chodzenia” nie zostałby zaliczony bez względu na materiał, ponieważ użytkownik nigdy nie mógłby chodzić w obuwiu pozba­ wionym systemu mocującego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W uwadze dodatkowej 1 do działu 64 Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zdanie drugie akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie: „Po usunięciu wzmocnień widoczny materiał musi mieć cechy charakterystyczne cholewki, a nie podszewki, zapewniając wystarczające podtrzymanie stopy, by umożliwić użytkowni­ kowi chodzenie w tym obuwiu, przy jednoczesnym zacho­ waniu oryginalnego systemu mocującego na miejscu.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przcewodniczącego,

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Zb.Orz. 2008, s. I-04037.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 19 z 201015.1.2010

  Europejski Bank Inwestycyjny – Decyzja Rady gubernatorów z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L10 - 14 z 201015.1.2010

  Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L10 - 12 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L10 - 10 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 7 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

 • Dz. U. L10 - 5 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)]

 • Dz. U. L10 - 3 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pesca di Verona (CHOG)]

 • Dz. U. L10 - 1 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Skilandis (GTS)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.