Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 1

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 170,

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó­ łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecz­ nych (3) uchyliło rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegó­ łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (4). Należy zatem odpowiednio zaktualizować odniesienia, o których mowa w przypisach 4 i 14 sektora 9 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3846/87.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (2) ustanawia nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych, na podstawie Nomenklatury scalonej.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Nomenklatura refundacji przewiduje, że sery kwalifiku­ jące się do refundacji wywozowych powinny spełniać minimalne wymogi dotyczące zawartości suchej masy mleka i tłuszczu mlecznego. Rodzaj sera produkowanego w niektórych nowych państwach członkowskich spełnia wspomniane niezbędne wymogi, lecz nie korzysta z refundacji, ponieważ nie jest objęty obecnym systemem klasyfikacji nomenklatury refundacji wywozowych. Biorąc pod uwagę znaczenie tego sera dla przemysłu mleczarskiego, należy dodać kody produktu tak, by ser ten mógł zostać zaklasyfikowany w nomenklaturze refundacji wywozowych.

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1. (4) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

L 100/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W sektorze 9 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany: 1) po wpisie kodu CN „ex 0406 90 27” dodaje się następujący wpis: „ex 0406 90 29 – – – Kashkaval – – – – wyprodukowany z mleka owiec i/lub kóz – – – – wyprodukowany z mleka krów wyłącznie wyłącznie 42 44 50 45 0406 90 29 9100 0406 90 29 9300”;

2) w lit. b) przypisów 4 i 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „składnika obliczonego zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 (Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1).”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 15 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

 • Dz. U. L100 - 8 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 5 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L100 - 3 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.