Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 10

Strona 1 z 2
L 100/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2010/225/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 1994 r. Niemcy złożyły do Komisji dużą liczbą wnio­ sków o rejestrację dotyczących wód mineralnych na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2), z których 108 nadal nie zostało rozpatrzo­ nych. W przypadku 31 nazw wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji nazwa, którą proponuje się zareje­ strować, nie znajduje się w wykazie naturalnych wód mineralnych uznanych przez państwa członkowskie (3) zgodnie z art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (4). Nazw tych nie można zatem traktować na rynku wewnętrznym jako uznawa­ nych za wody mineralne wprowadzone do obrotu i nie można ich zarejestrować. W przypadku 7 nazw wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji przedłożono jedynie nazwę bez żadnych dalszych informacji, uniemożliwiając Komisji dokonanie kontroli wymaganej na mocy art. 6 rozporzą­ dzenia (WE) nr 510/2006, aby ocenić, czy nazwy te spełniają wymogi związane z rejestracją. Nie można zatem zarejestrować tych nazw. W przypadku 70 nazw wymienionych w załączniku III do niniejszej decyzji Komisja zwróciła się pismem z dnia 20 lipca 2004 r. do władz Niemiec o dostarczenie dodat­ kowych informacji, w szczególności szczegółowych informacji na temat organów kontrolnych, chęci produ­

centów do pokrycia kosztów inspekcji i struktur gwaran­ tujących wprowadzanie do obrotu określonej wody pod jedną nazwą. Dnia 15 maja 2006 r. oraz ponownie dnia 22 maja 2007 r. Komisja Europejska zwróciła się z prośbą do władz Niemiec o odpowiedź na pismo z dnia 20 lipca 2004 r. lub o wycofanie wciąż nieroz­ patrzonych wniosków, informując jednocześnie, że w przeciwnym razie Komisja Europejska rozpatrzy odrzucenie wniosków. Ponieważ dotychczas nie dostar­ czono żadnych dodatkowych informacji, nazw tych nie można zarejestrować.

(5)

W świetle powyższego, należy odrzucić wnioski o rejestrację nazw wymienionych w załącznikach do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Odrzuca się wnioski o rejestrację nazw wymienionych w załącznikach do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(4)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 93 z 31.3.2006, s. 12. L 208 z 24.7.1992, s. 1. C 54 z 7.3.2009, s. 7. L 164 z 26.6.2009, s. 45.

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/11

ZAŁĄCZNIK I Naturalne wody mineralne i wody źródlane NIEMCY Bad Kissinger Theresienquelle Bad Liebenwerda Stille Urquelle Bad Rappenauer Mineralquelle Bad Vilbeler Elisabethen Stille Quelle Deutschlandsprudel Elfen-Quelle Dortelweil Geotaler Gold der Oberpfalz Hessen-Quelle Hessen-Quelle Stilles Mineralwasser Bad Vilbel Hochwald Stille Quelle Ileburger Schlossbrunnen Köllertaler Sprudel, Köllertaler Still (Alexander-Quelle) Kondrauer Mineralsprudel Heilwasser Prinz-Ludwig-Quelle Mariahilfberger Mühlenquelle Löhne Osning-Quelle Bielefeld-Brackwede Peterstaler Mineralwasser Reinbecker Schlossquelle Rippoldsauer Mineralwasser Romina-Medium Rommelsbach Romina-Stilles Rommelsbach Rommelsbacher Silberbrunnen Rosbacher Brunnen Rosbacher Diana Quelle Silberquelle Höxter-Bruchhausen Taunusquelle Tönissteiner Römerfüllung Urstein-Quelle Riesa a.d. Elbe Walsumer Quelle Wiesentaler Stilles Mineralwasser

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 15 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

 • Dz. U. L100 - 8 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 5 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L100 - 3 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L100 - 1 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.