Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 15

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/226/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek­ tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 69 ust. 5,

że SCCP spełniają kryteria substancji PBT (trwałej, zdolnej do bioakumulacji i toksycznej) oraz zidentyfikowano dodatkowe zagrożenia dla środowiska powstające w związku z powlekaniem tkanin od spodu oraz przy­ gotowywaniem mieszanek gumowych/przeróbką gumy. Ze względu na posiadane właściwości charakterystyczne dla PBT krótkołańcuchowe parafiny chlorowane (SCCP) uznano za substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i zamieszczono na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(3)

po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie z dnia 4 czerwca 2009 r. Niderlandy zapro­ ponowały ponowne zbadanie ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP, chlo­ roalkanów), wymienionego w pozycji 42 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, przedstawiając stosowne dowody zgodnie z art. 69 ust. 5 tego rozpo­ rządzenia. Według Niderlandów substancje z tej grupy stanowią zagrożenie dla środowiska, w szczególności w przypadku ich wchodzenia w skład produktów takich jak wyroby gumowe, materiały budowlane (szczeliwa), wyroby włókiennicze oraz wyroby kryte farbami i powłokami ochronnymi, poprzez procesy ulatniania, wypłukiwania i erozji w ciągu cyklu życia takich produktów.

Decyzją 2007/395/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. doty­ czącą przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (4) Komisja zezwoliła Niderlandom na utrzymanie przepisów krajowych dotyczących SCCP, surowszych niż przepisy dotyczące SCCP zawarte w załączniku I do dyrektywy Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawo­ wych, wykonawczych i administracyjnych państw człon­ kowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowa­ dzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (5). Owe istniejące już surowsze ograniczenia w zakresie stosowania SCCP wymienione są w komunikacie Komisji na podstawie art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (6), a Niderlandy mogą je utrzymać do dnia 1 czerwca 2013 r.

(4)

(2)

W najnowszym uzupełnieniu do „Sprawozdania UE w sprawie oceny ryzyka” (2), opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (3), stwierdzono,

Zaproponowano włączenie SCCP do Protokołu w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych do Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanie­ czyszczania powietrza na dalekie odległości oraz Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanie­ czyszczeń organicznych. Ponieważ włączenia takiego jeszcze nie dokonano, należy ponownie zbadać ograni­ czenie dotyczące SCCP na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, tak by nie opóźnić ewentualnego przyjęcia odpowiednich środków zmniejszających ryzyko.

(5)

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (2) Sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie oceny ryzyka – wersja uaktualniona, sierpień 2008 r., dostępne pod adresem: http://ecb.jrc. ec.europa.eu/ (3) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Niderlandy powinny sporządzić dokumen­ tację spełniającą wymagania załącznika XV do tego rozporządzenia,

(4) Dz.U. L 148 z 9.6.2007, s. 17. (5) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201. (6) Dz.U. C 130 z 9.6.2009, s. 3.

L 100/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ograniczenie dotyczące krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) wymienione w pozycji 42 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy ponownie zbadać zgodnie z procedurą określoną w art. 69 tego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

 • Dz. U. L100 - 8 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 5 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L100 - 3 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L100 - 1 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.