Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 3

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek dotyczy zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 3-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 101.672) jako dodatku paszowego w żywieniu drugorzędnych gatunków ptaków i ptaków ozdobnych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”. Na stosowanie powyższego preparatu w żywieniu prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i kurcząt rzeźnych zezwolono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 243/2007 (2) w żywieniu kur niosek i indyków rzeźnych – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1142/2007 (3), w żywieniu kaczek – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 165/2008 (4), a w żywieniu macior – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 505/2008 (5).

(6)

(2)

Na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie w żywieniu drugorzędnych gatunków ptaków i ptaków ozdobnych przedstawiono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swojej opinii z 9 grudnia 2009 r. (6) stwierdził, że 3-fitaza nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi ani na środowisko naturalne, oraz że jest skuteczna w poprawianiu strawności paszy. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referen­ cyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Ocena 3-fitazy dowodzi, że warunki udzielenia zezwo­ lenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

(3)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność” zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określo­ nymi w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

268 z 18.10.2003, s. 29. 73 z 13.3.2007, s. 4. 256 z 2.10.2007, s. 20. 50 z 23.2.2008, s. 8. 149 z 7.6.2008, s. 33.

(6) Dziennik EFSA (2010); 8(1):1427.

L 100/4

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Minimalna zawartość Dodatek Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność 4a1600 BASF SE 3-fitaza Skład dodatku 3-fitaza (EC 3.1.3.8) wytwarzana przez Aspergillus niger (CBS 101672) o minimalnej aktywności: postać stała: 5 000 FTU (1)/g postać płynna: 5 000 FTU/ml Charakterystyka substancji czynnej 3-fitaza (EC 3.1.3.8) wytwarzana przez Aspergillus niger (CBS 101672) Metoda analityczna (2) Metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze ilości nieorganicznego fosforanu uwolnionego przez enzym z substratu fitynianowego.

(1) 1 FTU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu na minutę z fitynianu sodowego przy pH 5,5 oraz temperaturze 37 °C. (2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Ptaki ozdobne i wszystkie drugo­ rzędne gatunki ptaków, inne niż kaczki

250 FTU

1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu prze­ chowywania oraz stabilność granulo­ wania. 2. Zalecana dawka na kilogram mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla wszystkich gatunków: 300–500 FTU 3. Do stosowania w paszach zawierających więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną.

12.5.2020

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.4.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 15 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

 • Dz. U. L100 - 8 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 5 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L100 - 1 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.