Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 5

Strona 1 z 3
22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134 i 148 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie rynkiem, należy przewidzieć taki okres czasu, w trakcie którego można będzie składać wnioski o pozwolenia typu „A”, który byłby chronologicznie zbliżony do podokresu, w odniesieniu do którego składane są wnioski. W celu zwiększenia kontroli oraz aby umożliwić właściwym organom szybkie reagowanie w przypadku błędów lub nieprawidłowego funkcjonowania systemu, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o ilościach, na które opiewają wnioski złożone na dany podokres. Stosowanie odniesień do dni roboczych przy obliczaniu długości poszczególnych okresów czasu może prowadzić do rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi. W ich miejsce należy zatem zastosować dni kalenda­ rzowe. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 341/2007. Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 maja 2010 r. Jednakże, aby zapewnić importerom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do nowych ram prawnych, nowe przepisy dotyczące obliczania okresu referencyjnego i przekazywania dowodów potwierdzających ilość faktycznie przywiezionego czosnku powinny obowiązywać dopiero od dnia 1 lutego 2011 r. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(6)

W art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 341/2007 (2) wprowadza się rozróżnienie między tradycyjnymi a nowymi importerami w odniesieniu do przedsiębiorstw handlowych, które mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz czosnku w ramach kontyngentów taryfowych otwieranych i zarządzanych na mocy wymienionego rozporządzenia. Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym przedsiębior­ stwom handlowym równe szanse, należy poszerzyć kate­ gorię importerów, tak aby w kategorii przedsiębiorstw handlowych, które mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz w ramach systemu kontyngentów taryfowych, uwzględnić określonych eksporterów czosnku do krajów trzecich. Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w art. 1 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym usta­ leniu refundacji dla produktów rolnych (3), należy ustalić na właściwym poziomie wynoszącym 5 % dodatkowej należności przywozowej obowiązującej importerów czosnku, tj. 60 EUR za tonę. W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 341/2007 przewiduje się, że ilości referencyjne przypadające na tradycyjnych importerów oblicza się na podstawie maksymalnych ilości czosnku przywiezionego w trakcie poprzednich lat kalendarzowych lub okresów obowiązywania przywo­ zowego kontyngentu taryfowego. Aby uniknąć sytuacji, w której wymienione ilości referencyjne byłyby obliczane na podstawie danych historycznych, które nie odzwier­ ciedlają już rzeczywistej aktywności gospodarczej, należy ustanowić, aby ilość referencyjna odpowiadała średniej z ilości czosnku faktycznie przywiezionego przez trady­ cyjnego importera w okresie trzech lat poprzedzających stosowny okres obowiązywania przywozowego kontyn­ gentu taryfowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 100 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 15 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

 • Dz. U. L100 - 8 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 3 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L100 - 1 z 201022.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.