Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 12

L 101/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącz­ nika I do tej dyrektywy (6).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje,

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/81/WE z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako substancji czynnej do załącz­ nika I do tej dyrektywy (7),

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1).

Artykuł 1 W rozdziale XV pkt 12n (dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady) w załączniku II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (2).

„— 32008 L 0075: dyrektywą Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. (Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 54),

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (3).

— 32008 L 0077: dyrektywą Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 41),

— 32008 L 0078: dyrektywą Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 44),

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (4).

— 32008 L 0079: dyrektywą Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U. L 200 z 29.7.2008, s. 12),

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (5).

— 32008 L 0080: dyrektywą Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U. L 200 z 29.7.2008, s. 15),

— 32008 L 0081: dyrektywą Komisji 2008/81/WE z dnia 29 lipca 2008 r. (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 46).”.

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniającą dyrek­ tywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 62 z 11.3.2010, s. 30. 197 z 25.7.2008, s. 54. 198 z 26.7.2008, s. 41. 198 z 26.7.2008, s. 44. 200 z 29.7.2008, s. 12.

Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2008/75/WE, 2008/77/WE, 2008/78/WE, 2008/79/WE, 2008/80/WE i 2008/81/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(6) Dz.U. L 200 z 29.7.2008, s. 15. (7) Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 46.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/13

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 1 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.