Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 16

L 101/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Artykuł 1 W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 R 0134: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 3).”; 2) po pkt 12zn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2008) wprowadza się punkty w brzmieniu: „12zo. 32009 D 0063: decyzja Komisji 2009/63/WE z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazy­ wania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 23 z 27.1.2009, s. 30). 12zp. 32009 D 0321: decyzja Komisji 2009/321/WE z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 95 z 9.4.2009, s. 42). 12zq. 32009 D 0322: decyzja Komisji 2009/322/WE z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 95 z 9.4.2009, s. 44). 12zr. 32009 D 0324: decyzja Komisji 2009/324/WE z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 37).”. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 134/2009 oraz decyzji 2009/63/WE, 2009/321/WE, 2009/322/WE i 2009/324/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/63/WE z dnia 20 listopada 2008 r. określającą format przekazywania informacji przez państwa człon­ kowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozpo­ rządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/321/WE z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiającą nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektó­ rych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/322/WE z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczącą niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/324/WE z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotyczącą niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (6),

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 62 46 23 95 95 96 z z z z z z 11.3.2010, s. 30. 17.2.2009, s. 3. 27.1.2009, s. 30. 9.4.2009, s. 42. 9.4.2009, s. 44. 15.4.2009, s. 37.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/17

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 1 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.