Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 19

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/19

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje,

„32008 D 0961: decyzja Komisji 2008/961/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych stan­ dardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finan­ sowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 112).”. Artykuł 2

(1)

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/961/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finanso­ wych (2). Decyzja 2008/961/WE uchyla decyzję Komisji 2006/891/WE (3), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

Teksty decyzji 2008/961/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r.

Artykuł 1 W załączniku IX do Porozumienia pkt 23c (decyzja Komisji 2006/891/WE) otrzymuje brzmienie:

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 35. (2) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 112. (3) Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 96.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 101/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron dotycząca decyzji nr 10/2010 uwzględniającej decyzję Komisji 2008/961/WE w Porozumieniu „Decyzja Komisji 2008/961/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trze­ cich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsoli­ dowanych sprawozdań finansowych uznaje ogólnie przyjęte zasady rachunkowości pewnych krajów trzecich za równorzędne standardom EOG i przyznaje emitentom papierów wartościowych z krajów trzecich prawo sporządzania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami rachunkowości Chińskiej Republiki Ludowej lub Kanady, Republiki Korei lub Republiki Indii. Uwzględnienie tej decyzji nie narusza zakresu Porozumienia EOG w odniesieniu do stosunków z państwami trzecimi.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 1 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.