Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 21

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/21

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspól­ nocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).”; 3) w pkt 42e (dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32008 L 0057: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).”; 4) skreśla się pkt 37a (dyrektywa Rady 96/48/WE) i 37ca (dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia 19 lipca 2010 r. Artykuł 2

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (2). Dyrektywa 2008/57/WE uchyla, ze skutkiem od dnia 19 lipca 2010 r., dyrektywę Rady 96/48/WE (3) oraz dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia 19 lipca 2010 r.,

(2)

(3)

Teksty dyrektywy 2008/57/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) obecny pkt 37d (dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady) otrzymuje oznaczenie pkt 37ca; 2) po nowym pkt 37ca (dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „37d. 32008 L 0057: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

62. z 11.3.2010, s. 42. 191 z 18.7.2008, s. 1. 235 z 17.9.1996, s. 6. 110 z 20.4.2001, s. 1.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 1 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.