Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 7

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/7

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98,

(6)

76/372/EWG (10), 78/633/EWG (11), 81/715/EWG (12), 84/425/EWG (13), 86/174/EWG (14), 93/70/EWG (15), 98/64/WE (17), 1999/27/WE (18), 93/117/WE (16), 1999/76/WE (19), 2000/45/WE (20), 2002/70/WE (21) oraz 2003/126/WE (22), które zostały uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1).

Artykuł 1 W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przezna­ czone (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (4).

1) skreśla się pkt 1zc (dyrektywa Komisji 2002/70/WE), 13 (dyrektywa Komisji 86/174/EWG), 19 (pierwsza dyrektywa Komisji 71/250/EWG), 20 (druga dyrektywa Komisji 71/393/EWG), 21 (trzecia dyrektywa Komisji 72/199/EWG), 22 (czwarta dyrektywa Komisji 73/46/EWG), 25 (pierwsza dyrektywa Komisji 76/371/EWG), 26 (siódma dyrektywa Komisji 76/372/EWG), 27 (ósma dyrektywa Komisji 78/633/EWG), 28 (dziewiąta dyrektywa Komisji 81/715/EWG), 29 (dziesiąta dyrektywa Komisji 84/425/EWG), 30 (jedenasta dyrektywa Komisji 93/70/EWG), 31 (dwunasta dyrektywa Komisji 93/117/WE), 31c (dyrektywa Komisji 98/64/WE), 31f (dyrektywa Komisji 1999/27/WE), 31 g (dyrektywa Komisji 1999/76/WE), 31h (dyrektywa Komisji 2000/45/WE) oraz 31i (dyrektywa Komisji 2003/126/WE);

2) po pkt 1zzzzza (rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2009) wprowadza się punkt w brzmieniu:

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 uchyla dyrektywy 71/393/EWG (6), Komisji 71/250/EWG (5), 73/46/EWG (8), 76/371/EWG (9), 72/199/EWG (7),

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L 62 z 11.3.2010, s. 5. 62 z 11.3.2010, s. 14. 40 z 11.2.2009, s. 7. 54 z 26.2.2009, s. 1. 155 z 12.7.1971, s. 13. 279 z 20.12.1971, s. 7. 123 z 29.5.1972, s. 6. 83 z 30.3.1973, s. 21. 102 z 15.4.1976, s. 1.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L L L L L

102 206 257 238 130 234 329 257 118 207 174 209 339

z z z z z z z z z z z z z

15.4.1976, s. 8. 29.7.1978, s. 43. 10.9.1981, s. 38. 6.9.1984, s. 34. 16.5.1986, s. 53. 17.9.1993, s. 17. 30.12.1993, s. 54. 19.9.1998, s. 14. 6.5.1999, s. 36. 6.8.1999, s. 13. 13.7.2000, s. 32. 6.8.2002, s. 15. 24.12.2003, s. 78.

L 101/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

„1zzzzzb. 32009 R 0124: rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiosta­ tyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dz.U. L 40 z 11.2.2009, s. 7).”; 3) po pkt 31n (decyzja Komisji 2007/363/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu: „31o. 32009 R 0152: rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).”. Artykuł 2 Po pkt 54zzzzb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: „54zzzzc. 32009 R 0124: rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiosta­ tyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dz.U. L 40 z 11.2.2009, s. 7).”.

Artykuł 3 Teksty rozporządzeń (WE) nr 124/2009 i (WE) nr 152/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opubliko­ wane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozu­ mienia (*).

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 1 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.