Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 332/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup (1)

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 10

Strona 1 z 3
L 102/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 332/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (3) stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych tym rozporządzeniem jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup znajdujących się w wykazie w tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie­ rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 24 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z tym rozporządzeniem, jeżeli ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wystąpi w państwie trzecim, na terytorium, w strefie lub grupie poprzednio wolnej od tej choroby, takie państwo trzecie, terytorium, strefa lub grupa zostają ponownie uznane za wolne od HPAI z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków; warunki te obejmują wdrożenie polityki likwidacji stad w celu zwalczania choroby, w tym odpowiednie czysz­ czenie i odkażanie wszystkich poprzednio zakażonych zakładów. Ponadto nadzór pod kątem ptasiej grypy musi być prowadzony zgodnie z częścią II załącznika IV do tego rozporządzenia przez okres trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania.

(1)

W dyrektywie 2002/99/WE ustanowiono ogólne prze­ pisy sanitarne regulujące wszystkie etapy produkcji, prze­ twarzania i dystrybucji w Unii oraz wprowadzanie z państw trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów uzyskanych ze wspomnianych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W powyższej dyrektywie przewidziano ustanowienie szczególnych warunków przywozowych dla każdego państwa trzeciego lub grupy państw trzecich, z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej zwierząt danego państwa trzeciego lub państw.

(5)

Izrael jest aktualnie wymieniony w wykazie w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dozwolony jest zatem przywóz produktów drobiowych, do których stosuje się to rozporządzenie, z całego terytorium tego państwa trzeciego.

(6)

Izrael powiadomił Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na swoim teryto­ rium.

(2)

W dyrektywie 2009/158/WE ustanowiono warunki zdro­ wotne zwierząt regulujące handel wewnątrz Unii i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych. Dyrektywa ta stanowi, że drób musi pochodzić z państw trzecich wolnych od ptasiej grypy lub z państw trzecich, które, pomimo iż nie są wolne od tej choroby, stosują do jej zwalczania środki co najmniej równoważne środkom ustanowionym przez właściwe prawodawstwo unijne.

(7)

W związku z potwierdzonym wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków terytorium Izraela nie może być już uznawane za wolne od tej choroby. Dlatego też organy weterynaryjne Izraela zawiesiły wyda­ wanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek niektó­ rych rodzajów produktów drobiowych. Izrael wprowa­ dził również politykę likwidacji stad w celu zwalczenia choroby i ograniczenia jej rozprzestrzeniania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 52 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu dekretu notyfikowanego przez Włochy ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2436) (1)

 • Dz. U. L102 - 49 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2397)

 • Dz. U. L102 - 45 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2363) (1)

 • Dz. U. L102 - 43 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L102 - 41 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L102 - 39 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 343/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L102 - 37 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 342/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L102 - 35 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 341/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L102 - 34 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 340/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 33 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 339/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 29 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L102 - 27 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 337/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L102 - 25 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 336/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L102 - 22 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 335/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L102 - 21 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 334/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 721/2008 w zakresie składu dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L102 - 19 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany w Unii Europejskiej przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

 • Dz. U. L102 - 8 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 331/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L102 - 1 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.