Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2397)

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 49

Strona 1 z 2
23.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2397)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2010/228/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

Na podstawie oceny naukowej stwierdzono, że przecier i koncentrat z owoców Morinda citrifolia (noni) spełniają kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W dniu 20 kwietnia 2006 r. przedsiębiorstwo Tahitian Noni International Inc. zwróciło się do właściwych organów Belgii z wnioskiem o zezwolenie na wprowa­ dzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności. W dniu 28 lutego 2007 r. właściwy organ do oceny żywności w Belgii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, iż stosowanie przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako składnika żywności jest dopuszczalne. Dnia 28 marca 2007 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom człon­ kowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasadniony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu zgodnie z przepisami tego artykułu. W związku z tym w dniu 7 listopada 2007 r. skonsul­ towano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Dnia 13 marca 2009 r. w opinii naukowej panelu EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii doty­ czącej bezpieczeństwa przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia (noni) jako nowego składnika żywności, wydanej na wniosek Komisji Europejskiej, stwierdzono, że przecier i koncentrat z owoców noni są bezpieczne dla ogółu ludności.

Artykuł 1 Przecier i koncentrat z owoców Morinda citrifolia (noni), zgodne ze specyfikacją w załączniku I, mogą zostać wprowadzone do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności do stosowania zgodnie z załącznikiem II. Artykuł 2 Przecier z owoców Morinda citrifolia (noni) dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie środka spożywczego, w którego skład wchodzi, jako „przecier z owoców Morinda citrifolia” lub „przecier z owoców noni”. Koncentrat z owoców Morinda citrifolia dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie środka spożyw­ czego, w którego skład wchodzi, jako „koncentrat z owoców Morinda citrifolia” lub „koncentrat z owoców noni”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

L 102/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

ZAŁĄCZNIK I Specyfikacje przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia Opis: Owoce Morinda citrifolia są zbierane ręcznie. Nasiona i skórki oddziela się mechanicznie od przetartych owoców. Po pasteryzacji przecier jest pakowany w aseptyczne pojemniki i przechowywany w niskiej temperaturze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 52 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu dekretu notyfikowanego przez Włochy ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2436) (1)

 • Dz. U. L102 - 45 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2363) (1)

 • Dz. U. L102 - 43 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L102 - 41 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L102 - 39 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 343/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L102 - 37 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 342/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L102 - 35 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 341/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L102 - 34 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 340/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 33 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 339/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 29 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L102 - 27 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 337/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L102 - 25 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 336/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L102 - 22 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 335/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L102 - 21 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 334/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 721/2008 w zakresie składu dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L102 - 19 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany w Unii Europejskiej przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

 • Dz. U. L102 - 10 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 332/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup (1)

 • Dz. U. L102 - 8 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 331/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L102 - 1 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.