Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu dekretu notyfikowanego przez Włochy ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2436) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 52

Strona 1 z 2
L 102/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu dekretu notyfikowanego przez Włochy ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2436)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/229/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 notyfikowanego dekretu zapisano, że oznako­ wanie serów otrzymanych z twarogu musi obejmować wskazanie miejsca pochodzenia mleka, które zostało użyte do wyrobu twarogu. W dyrektywie 2000/13/WE dokonano harmonizacji przepisów regulujących oznakowanie środków spożyw­ czych, przewidując z jednej strony harmonizację niektó­ rych przepisów krajowych, a z drugiej strony ustalenia dla niezharmonizowanych przepisów krajowych. Zakres harmonizacji określony jest w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, zawierającym wykaz wszystkich danych szczegółowych, które muszą obowiązkowo znajdować się na oznako­ waniu środków spożywczych zgodnie z art. 4–17 i z zastrzeżeniem znajdujących się w nich wyjątków. Zgodnie zwłaszcza z art. 3 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 2000/13/WE wskazanie źródła lub pochodzenia jest obowiązkowe, w przypadku gdy zaniechanie podania takich danych szczegółowych może w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta co do prawdziwego źródła lub pochodzenia środka spożywczego. Przepis ten wprowadza odpowiedni mechanizm chroniący konsumentów przed wprowadzeniem ich w błąd, w przypadku gdy niektóre elementy mogłyby wskazywać na źródło lub pochodzenie danego środka spożywczego inne od rzeczywistego. W art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE przewidziano ponadto, że w odniesieniu do określonych środków spożywczych mogą być wymagane inne dane szczegó­ łowe, poza wymienionymi w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, przewidziane przez przepisy unijne lub, w razie ich braku, przez przepisy krajowe. Artykuł 18 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE umożliwia przyjęcie niezharmonizowanych przepisów krajowych, o ile są one uzasadnione przesłankami wymienionymi w tym ustępie, m.in. zapobieganiem nadużyciom finan­ sowym i ochroną zdrowia publicznego, oraz pod warun­ kiem że nie stanowią one przeszkody w stosowaniu defi­ nicji i zasad określonych w dyrektywie 2000/13/WE. Dlatego w przypadku gdy dane państwo członkowskie przedstawia projekt krajowych przepisów w zakresie oznakowania, należy zbadać ich zgodność z wyżej wymienionymi wymogami i przepisami Traktatu.

(7)

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 akapit drugi dyrektywy 2000/13/WE, władze Włoch notyfiko­ wały Komisji w dniu 25 sierpnia 2009 r. projekt dekretu ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka paste­ ryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych. Zgodnie z art. 1 notyfikowanego dekretu ma on zasto­ sowanie do mleka sterylizowanego o przedłużonej trwa­ łości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowa­ nego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych. W art. 2 notyfikowanego dekretu zapisano wymóg umieszczania w oznakowaniu mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze informacji o miejscu pocho­ dzenia mleka, które zostało poddane opisanym rodzajom przetwarzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 102 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 49 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2397)

 • Dz. U. L102 - 45 z 201023.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2363) (1)

 • Dz. U. L102 - 43 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L102 - 41 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L102 - 39 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 343/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L102 - 37 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 342/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L102 - 35 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 341/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L102 - 34 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 340/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 33 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 339/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L102 - 29 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L102 - 27 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 337/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L102 - 25 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 336/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L102 - 22 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 335/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L102 - 21 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 334/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 721/2008 w zakresie składu dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L102 - 19 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany w Unii Europejskiej przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

 • Dz. U. L102 - 10 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 332/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup (1)

 • Dz. U. L102 - 8 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 331/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L102 - 1 z 201023.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.