Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1

Tytuł:

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1

Strona 1 z 5
23.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMIN TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

SPIS TREŚCI TYTUŁ I – ORGANIZACJA TRYBUNAŁU ROZDZIAŁ I: TRYBUNAŁ

Artykuł 1

SEKCJA 1:

Kolegialny charakter

CZŁONKOWIE

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6

SEKCJA 2:

Rozpoczęcie kadencji Obowiązki członków i wykonywanie ich zadań Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści Hierarchia ważności Tymczasowe zastępstwo członków

PREZES

Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9

SEKCJA 3:

Wybór Prezesa Tymczasowe zastępstwo Prezesa Obowiązki Prezesa

IZBY I KOMITETY

Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12

SEKCJA 4:

Ustanowienie izb Zadania izb Komitety

SEKRETARZ GENERALNY

Artykuł 13

ROZDZIAŁ II:

Sekretarz Generalny

WYKONYWANIE ZADAŃ TRYBUNAŁU

Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16

Przekazywanie uprawnień Uprawnienia urzędnika zatwierdzającego Struktura organizacyjna Trybunału

TYTUŁ II – FUNKCJONOWANIE TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I: SEKCJA 1:

POSIEDZENIA TRYBUNAŁU I IZB TRYBUNAŁ

Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł

17 18 19 20 21 22 23

Kalendarz posiedzeń Porządek dzienny Procedura podejmowania decyzji Przewodniczenie posiedzeniom Kworum Dostępność posiedzeń dla publiczności Protokoły z posiedzeń

IZBY

SEKCJA 2:

Artykuł 24

Posiedzenia izb

L 103/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

ROZDZIAŁ II:

DECYZJE TRYBUNAŁU, IZB I KOMITETÓW

Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł

25 26 27 28 29

Decyzje Trybunału Decyzje izb Decyzje komitetów Języki i potwierdzenie autentyczności Przekazywanie i publikacja dokumentów

KONTROLE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ, OPINII, UWAG ORAZ POŚWIADCZEŃ WIARYGODNOŚCI

ROZDZIAŁ III:

Artykuł 30 Artykuł 31

Zasady przeprowadzania kontroli Członek sprawozdawca

TYTUŁ III – POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł

32 33 34 35 36 37

Liczby przedstawiane w ułamkach Formy językowe wskazujące na płeć Przepisy wykonawcze Dostęp do dokumentów Wejście w życie Publikacja

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 287 ust. 4 akapit piąty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 22 lutego 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN:

TYTUŁ I ORGANIZACJA TRYBUNAŁU ROZDZIAŁ I

Artykuł 4 Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści 1. Jeżeli Trybunał, stanowiąc większością głosów swoich członków, uzna, że przekazane mu informacje pozwalają stwierdzić, że dany członek przestał odpowiadać wymaganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z jego urzędu (art. 286 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), Prezes, lub, jeżeli informacje dotyczą Prezesa, członek najwyższy rangą w hierarchii po Prezesie zgodnie z art. 5 niniejszego regulaminu, jest zobowiązany przygotować sprawozdanie wstępne. 2. Sprawozdanie wstępne jest przekazywane wraz z dokumentami uzasadniającymi wszystkim członkom, w tym członkowi, którego dotyczą informacje, który przekazuje w odpowiedzi swoje uwagi na piśmie w rozsądnym terminie ustalonym przez Prezesa lub, jeżeli sprawozdanie dotyczy Prezesa, członka najwyższego rangą w hierarchii po Prezesie. 3. Członek, którego dotyczą informacje, jest również zapra­ szany do przedstawienia swoich ustnych wyjaśnień przed Trybunałem. 4. Decyzja o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedli­ wości w celu zwolnienia członka, którego dotyczą informacje z funkcji lub pozbawienia go prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści jest podejmowana w głosowaniu tajnym, większością czterech piątych głosów członków Trybunału. Członek, którego dotyczą informacje, nie bierze udziału w głosowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.