Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 1

Strona 1 z 5
24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 25 i art. 61 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2010/221/UE, należących do gatunków podatnych na choroby, od których dane państwo członkowskie lub jego część uznano za wolne, lub w odniesieniu do których posiadają one program eliminowania, powinny pochodzić z obszaru o równoważnym statusie zdro­ wotnym.

(3)

Aby zapewnić spełnienie wspomnianych wymogów, przesyłkom tego rodzaju powinno towarzyszyć świa­ dectwo zdrowia zwierząt zawierające niezbędne poświad­ czenia. W przypadku przemieszczania zwierząt akwakultury na terytorium Unii Europejskiej (wprowadzanie do obrotu), odrębne świadectwa zdrowia zwierząt zostały określone w decyzji 2004/453/WE. W celu uproszczenia prawo­ dawstwa Unii niezbędne warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do chorób objętych zatwierdzo­ nymi środkami krajowymi powinny obecnie zostać włączone do świadectw zdrowia zwierząt dla wprowa­ dzania do obrotu, ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażającym dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Unii zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawia­ jącym wykaz gatunków-wektorów (4). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do tego rozporzą­ dzenia. Odpowiednie wzory świadectw zdrowia zwierząt do celów przywozu zwierząt akwakultury do Unii, ustano­ wione w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008, zawierają już poświadczenia w odniesieniu tych chorób. Poświad­ czenia te należy jednak zmienić tak, by uwzględnić zasady przywozu zwierząt akwakultury, określone w dyrektywie 2006/88/WE oraz w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt Wodnych Światowej Organi­ zacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do tego rozporządzenia.

(4)

Decyzja Komisji 2010/221/UE zatwierdzająca krajowe środki ograniczające oddziaływanie niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (2) zezwala niektórym państwom członkowskim na nakła­ danie wymogów dotyczących wprowadzania na ich tery­ toria lub ich części przesyłek niektórych zwierząt akwa­ kultury w celu zapobiegania wprowadzeniu lub zwal­ czania wiosennej wiremii karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), zakaźnej martwicy trzustki (IPN) oraz gyrodaktylozy (Gyrodactylus salaris) (GS). Decyzja ta zastępuje decyzję Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującą dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób zwierząt akwakultury (3). Mając na celu zapobieganie wprowadzeniu tych chorób lub kontrolę nad ich rozprzestrzenianiem się, przesyłki zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodow­ lanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”, otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub do odnowy populacji, wprowa­ dzanych do państwa członkowskiego lub jego części, wymienionych w załącznikach I i II do decyzji

(5)

(2)

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7. (3) Dz.U. L 202 z 7.6.2004, s. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.