Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 40

Strona 1 z 4
L 104/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwier­ dzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specy­ fikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pomme de terre de l’île de Ré”, zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionego rozporządze­ niem (WE) nr 1187/2000 (3). Wniosek ma na celu zmianę w specyfikacji polegającą na uzupełnieniu listy odmian ziemniaka dopuszczalnych do celów produkcji ziemniaka o chronionej nazwie pocho­ dzenia „Pomme de terre de l’île de Ré” przez dodanie nowej odmiany Carrera należącej do kategorii „odmiany jadalne”. Praktyki te gwarantują zachowanie istotnych właściwości produktu o tej nazwie.

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pomme de terre de l’île de Ré” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 133 z 6.6.2000, s. 19. (3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11.

24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/41

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pomme de terre de l’île de Ré” zatwierdza się następujące zmiany: Metoda produkcji W drugim akapicie pozycji specyfikacji zatytułowanej Metoda produkcji wprowadza się następujące zmiany: tekst: „Ziemniaki objęte chronioną nazwą pochodzenia »Pomme de terre de l’île de Ré« muszą należeć do odmian ziemniaka jadalnego (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette) albo do jadalnych odmian ziemniaka o twardym miąższu (Amandine, BF15, Charlotte lub Roseval).”

otrzymuje brzmienie: „Ziemniaki objęte chronioną nazwą pochodzenia »Pomme de terre de l’île de Ré« muszą należeć do odmian ziemniaka jadalnego (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette lub Carrera) albo do jadalnych odmian ziemniaka o twardym miąższu (Amandine, BF15, Charlotte lub Roseval).” W drugim akapicie pozycji specyfikacji zatytułowanej Metoda produkcji wprowadza się następujące zmiany: tekst: „Nawadnianie jest dopuszczalne do 25 maja w odniesieniu do odmian Alcamaria, Goulvena, Pénélope i Starlette, a do 15 czerwca – w odniesieniu do odmian Amandine, BF 15, Charlotte i Roseval.”

otrzymuje brzmienie: „Nawadnianie jest dopuszczalne do dnia 25 maja w odniesieniu do odmian Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette i Carrera, a do dnia 15 czerwca – w odniesieniu do odmian Amandine, BF 15, Charlotte i Roseval.” W dziesiątym akapicie pozycji specyfikacji zatytułowanej Metoda produkcji wprowadza się następujące zmiany: tekst: „Zawartość suchej masy ziemniaka w przypadku odmian Alcmaria, Goulvena, Pénélope i Starlette musi mieścić się w przedziale od 15 do 19% , a w przypadku odmian Amandine, BF15, Charlotte et Roseval – w przedziale od 16 do 19,5%.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.