Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 45

Strona 1 z 3
24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/45

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okre­ ślonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Mira­ belles de Lorraine” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Jednolity dokument zawierający główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmian specyfikacji chronionego ozna­ czenia geograficznego „Mirabelles de Lorraine” zarejestro­ wanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/1996 (2). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez dodanie do niej mirabelek mrożonych. Dokonano również kliku innych zmian, w szczególności w odniesieniu do dowodu pochodzenia i etykietowania.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

L 104/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2010

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Mirabelles de Lorraine” zatwierdza się następujące zmiany: Opis produktu (1) Dodaje się ustęp: „»Mirabelles de Lorraine« mogą być pakowane i oferowane konsumentom w postaci świeżej lub mrożonej. Świeże mirabelki są przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa przemysłowego. Mira­ belki mrożone są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego lub sprzedaży detalicznej i mogą być oferowane pod różnymi postaciami: (a) całe z pestką; (b) całe, drylowane; (c) drylowane podzielone na cząstki.” (2) (3) (4) Opis produktu jest bardziej dokładny dzięki opisowi różnych zastosowań i możliwości prezentacji owoców. Dodaje się ustęp w brzmieniu: „Cechy produktu dla każdej z kategorii powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.” Dodano tabelę określającą cechy fizyko-chemiczne produktu:

„Mirabelles de Lorraine”

Średnica owoców ≥ 22 mm Owoce kategorii I przeznaczone do bezpośredniego spożycia Cechy Przepisy dla owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego Kolor ≥ 4 (skala kolorów AREFE w załączniku nr 5) Średnia zawartość cukru ≥ 16 w skali Brixa dla owoców przeznaczonych do bezpo­ średniego spożycia i ≥ 15 w skali Brixa dla owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego (metoda rozdrabniania)

Dowód pochodzenia (1) Zdanie „Dla każdej przesyłki, przedsiębiorstwa zrzeszone wpisują do rejestru gospodarstwo pochodzenia, wysłane ilości, typ opakowania i przeznaczenie”, zastępuje się zdaniem „Dla każdej przesyłki, przedsiębiorstwa zrzeszone zapewniają identyfikowalność w obie strony łańcucha produkcji umożliwiającą identyfikację pochodzenia, wysłanej ilości, rodzaju opakowania i przeznaczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.