Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 57

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 57

Strona 1 z 3
24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/57

DYREKTYWA KOMISJI 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Metalaksyl jest jedną z substancji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2). W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-326/05 Industrias Químicas del Vallés przeciwko Komisji (3), stwierdzającym nieważność decyzji Komisji 2003/308/WE (4) dotyczącej niewłączania metalaksylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1313/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmienia­ jące rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w zakresie prze­ dłużenia okresu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrek­ tywy Rady 91/414/EWG, w odniesieniu do metalaksylu, oraz rozporządzenie (WE) nr 2024/2006 w zakresie zniesienia odstępstwa w odniesieniu do metalaksylu (5), a także rozporządzenie (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metala­ ksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6). Zgodnie z art. 266 TFUE w przypadku orzeczenia o nieważności aktu przyjętego przez daną instytucję jest ona zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie nowej oceny metalaksylu z uwzględnieniem dodatkowych informacji, jakie zostały przedłożone.

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10. [2007] ECR IA -6557. Dz.U. L 113 z 7.5.2003, s. 8. Dz.U. L 291 z 9.11.2007, s. 11. Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 25. (5)

Dodatkowe sprawozdanie z oceny zostało przedłożone przez Portugalię – państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, zweryfikowane przez państwa członkow­ skie oraz Komisję, a następnie sfinalizowane w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 12 marca 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego metala­ ksylu opracowanego przez Komisję.

Przegląd dotyczący metalaksylu nie dał podstaw do żadnych wątpliwości wymagających konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął rolę Komitetu Naukowego ds. Roślin.

(1)

(6)

(2)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające metalaksyl zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć metalaksyl do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkow­ skich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające metalaksyl zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(8)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających metalaksyl w celu speł­ nienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosow­ nych warunków określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.