Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 60

Strona 1 z 3
L 104/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (2010/230/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75,

(2)

przewidziano, że Komisja może organizować kursy szko­ leniowe dla personelu właściwych organów państw członkowskich odpowiedzialnych za urzędowe kontrole określone w tym rozporządzeniu; w kursach tych mogą uczestniczyć osoby z państw trzecich, w szczególności z krajów rozwijających się. W szczególności kursy te mogą obejmować szkolenia w zakresie unijnego prawa paszowego i żywnościowego oraz przepisów dotyczą­ cych zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Program „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” został ustanowiony przez Komisję w celu osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004. W komunikacie Komisji COM(2006) 519 wersja ostateczna (5) przeanalizowano możliwości przy­ szłej organizacji szkoleń. Należy zatem przyjąć program prac na rok 2010 w celu wdrożenia programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”. Decyzją Komisji 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego” do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (6), ustanowiono Agencję Wyko­ nawczą ds. Zdrowia i Konsumentów („Agencja”). Ponadto decyzją Komisji C(2008) 4943 z dnia 9 września 2008 r. przekazano Agencji zadania w zakresie zarządzania i realizacji programu dotyczące środków szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa żywności przyjmowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Należy zatem przyznać Agencji na rok 2010 r. dotację operacyjną na finansowanie działań związanych z programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”. Ponieważ program prac na rok 2010 zapewnia wystar­ czająco szczegółowe ramy, niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 90 przepisów wykonawczych.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie statusu agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą­ dzania programami wspólnotowymi (3), w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 66 ust. 1 lit. b) i c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

(4)

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z przepisami skierowanymi w szczególności na zapobieganie zagrożeniu ludzi i zwierząt, eliminowanie go lub ograniczanie do dopusz­ czalnych poziomów oraz gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz na ochronę interesów konsumenta. W art. 51 tego rozporządzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.