Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 10

L 105/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zabezpieczonych w sposób umożliwiający łatwe stwier­ dzenie ich naruszenia, sprzedawanych w strefach opera­ cyjnych unijnych portów lotniczych. W związku z tym konieczne jest włączenie ich do rozporządzenia (UE) nr 185/2010.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 185/2010 będzie obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia jest zatem sprawą pilną, ponieważ powinno być stosowane od tego samego dnia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 185/2010. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil­ nego ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 300/2008,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowa­ dzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (2) określa procedury ochrony w zakresie dostawy płynów i toreb zabezpieczonych w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naru­ szenia. Rozporządzenie to zostanie jednak uchylone z dniem 29 kwietnia 2010 r. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (3) zastąpi rozporzą­ dzenie (WE) nr 820/2008. Rozporządzenie (UE) nr 185/2010 nie określa procedur ochrony w zakresie dostawy płynów i toreb zabezpieczonych w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia. W celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego należy utrzymać procedury ochrony w zakresie dostawy płynów, aerozoli i żeli oraz toreb

(5) (6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2010 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8. (3) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.

27.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/11

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale 8 dodaje się punkt 8.3 w brzmieniu: „8.3 DODATKOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY ZAOPATRZENIA POKŁADOWEGO W PŁYNY, AEROZOLE I ŻELE ORAZ TORBY ZABEZPIECZONE W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWE STWIERDZENIE ICH NARUSZENIA 1. Zaopatrzenie pokładowe w torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia dostarcza się w opakowaniu zabezpieczonym w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jego naruszenia do strefy operacyjnej lub strefy zastrzeżonej lotniska. 2. Od momentu dostarczenia do strefy operacyjnej lub strefy zastrzeżonej lotniska do momentu końcowej sprzedaży na pokładzie statku powietrznego płyny, aerozole i żele oraz torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia chroni się przed nieupoważnioną ingerencją. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące dodatkowych przepisów w zakresie ochrony zaopatrzenia pokładowego w płyny, aerozole i żele oraz torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia określono w odrębnej decyzji.”; 2) w rozdziale 9 dodaje się punkt 9.3 w brzmieniu: „9.3 DODATKOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY ZAOPATRZENIA W PŁYNY, AEROZOLE I ŻELE ORAZ TORBY ZABEZPIECZONE W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWE STWIERDZENIE ICH NARUSZENIA 1. Torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia dostarcza się w opakowaniu zabezpieczonym w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jego naruszenia do strefy operacyjnej lotniska, za punktem kontroli kart pokładowych, lub do strefy zastrzeżonej lotniska. 2. Od momentu dostarczenia do strefy operacyjnej lub strefy zastrzeżonej lotniska do momentu końcowej sprzedaży w sklepie płyny, aerozole i żele oraz torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naru­ szenia chroni się przed nieupoważnioną ingerencją. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące dodatkowych przepisów w zakresie ochrony zaopatrzenia w płyny, aerozole i żele oraz torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia określono w odrębnej decyzji.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 112 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

 • Dz. U. L105 - 109 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

 • Dz. U. L105 - 22 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 12 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.