Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109

Strona 1 z 3
27.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/109

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań (2010/233/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

które powinny zostać wykorzystane przez organy prawo­ dawcze na poziomie UE w celu zapewnienia większej spójności i lepszej jakości stanowionego prawa.

(6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: Na posiedzeniu w Tampere w październiku 1999 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o zbadanie potrzeby zharmonizowania przepisów w dziedzinie prawa cywil­ nego materialnego.

(7) (2)

(1)

W dokumencie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inte­ ligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (3) uwzględniono konieczność ułatwienia przedsiębiorcom i konsumentom zawierania umów z partnerami z innych krajów UE oraz ograni­ czenia kosztów tych operacji, między innymi poprzez kontynuowanie starań na rzecz stworzenia opcjonalnego europejskiego prawa zobowiązań. Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności prawa zobowiązań, oraz określenie jej zadań i struktury. Grupa ta powinna zapewnić Komisji pomoc w przygotowaniu wniosku dotyczącego wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobo­ wiązań, w tym prawa zobowiązań dotyczącego konsu­ mentów i przedsiębiorstw, przyjmując za punkt wyjścia projekt wspólnych ram odniesienia i uwzględniając inne prace badawcze prowadzone w tej dziedzinie, jak również dorobek prawny Unii. Omawiana grupa powinna przede wszystkim pomóc Komisji wybrać te części projektu wspólnych ram odniesienia, które mają bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla prawa zobo­ wiązań, oraz zreorganizować, zweryfikować i uzupełnić wybrane części. Grupa powinna składać się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w prawie cywilnym, a zwłaszcza w prawie zobowiązań, powoływanych do działania w imieniu własnym. Nie naruszając przepisów Komisji dotyczących bezpie­ czeństwa, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (4), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Dane osobowe członków grupy powinny być przetwa­ rzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5).

W 2001 r. Komisja wydała komunikat w sprawie euro­ pejskiego prawa zobowiązań (1) w celu uruchomienia procesu konsultacji dotyczącego potencjalnych problemów i działań w dziedzinie prawa zobowiązań; zebrane odpowiedzi wskazują na wyraźną potrzebę zwiększenia spójności obowiązujących przepisów prawa zobowiązań UE w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania i sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 2003 r. Komisja opublikowała plan działania zatytu­ łowany „Bardziej spójne europejskie prawo zobo­ wiązań” (2), w którym zaproponowała poprawę jakości i spójności unijnego prawa zobowiązań poprzez ustano­ wienie wspólnych ram odniesienia, które stanowiłyby dla Unii niewiążący punkt odniesienia zawierający zasady, definicje i wzorcowe przepisy, które powinny być stoso­ wane do przeglądu obowiązujących przepisów UE oraz opracowania nowych przepisów w dziedzinie prawa zobowiązań. W ramach działań przygotowawczych w 2005 r. Komisja sfinansowała, za pomocą dotacji udzielonej w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, europejską uniwersytecką sieć badaczy nauko­ wych w celu przeprowadzenia pogłębionych analiz praw­ nych, które zaowocowały przygotowanym przez środo­ wisko akademickie projektem wspólnych ram odniesienia (dalej zwanym „projektem wspólnych ram odniesienia”). W programie sztokholmskim na lata 2010–2014 zwró­ cono się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań, stanowiącego niewiążący zestaw podstawowych zasad, definicji i wzorcowych przepisów,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 112 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

 • Dz. U. L105 - 22 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 12 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 10 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.