Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 112

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 112

L 105/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/234/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera­ cyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 9, uwzględniając wniosek złożony przez Luksemburg dnia 23 września 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

powodujące większy hałas klocki żeliwne, aby uzyskać wymaganą skuteczność hamowania. Do czasu wprowa­ dzenia technologii zapewniających mniejszy poziom hałasu nie można zatem osiągnąć limitów dotyczących hałasu przejazdu (pkt 4.2.1.1 TSI). Ogólne skutki finansowe zastosowania wymienionych dwóch TSI, w szczególności pkt 4.2.3.1 i 4.2.3.4 TSI „Wagony towarowe”, w stosunku do wagonów typu NA i AFA spółki LOHR szacuje się na niemal 204 mln EUR. Powyższa kwota wraz z innymi wymogami, które należałoby zastosować, aby osiągnąć zgodność z obiema TSI spowodowałyby nie tylko poważne zagrożenie opła­ calności finansowej projektu, ale również jego poważne opóźnienia, a nawet wstrzymanie realizacji. Odstępstwa udziela się na czas określony, który władze Luksemburga powinny wykorzystać, aby przyspieszyć opracowanie nowatorskich rozwiązań wspieranych przy pomocy ujednoliconych specyfikacji i zgodnych ze stosownymi TSI. Przepisy niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 29 dyrektywy 2008/57/WE,

(5)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2008/57/WE w dniu 23 września 2009 r. władze Luksemburga złożyły wniosek o częściowe odstępstwo od decyzji Komisji 2006/66/WE (2) (TSI „Hałas”) oraz od decyzji Komisji 2006/861/WE (3) (TSI „Wagony towarowe”) dla wagonów typu NA i AFA spółki LOHR. Wniosek o odstępstwo dotyczy wagonów towarowych służących do transportu samochodów ciężarowych i wytwarzanych zgodnie z projektem opracowanym przed wejściem w życie obu TSI. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) Europejska Agencja Kolejowa przedstawiła w dniu 16 grudnia 2009 r. swoją opinię techniczną na temat wniosku o częściowe odstęp­ stwo. W opinii wskazano, iż przepisów sześciu punktów TSI „Wagony towarowe”, dotyczących urządzeń sprzęgo­ wych, podnoszenia i podciągania, mocowania wyposa­ żenia, skrajni kinematycznej, dynamicznego zachowania się pojazdu i hamulca postojowego (odpowiednio pkt 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 i 4.2.4.1.2.8), nie można stosować do przedmiotowych wagonów ze względu na ich ograniczenia konstrukcyjne związane ze szczególnym charakterem przewożonych ładunków. Odnośnie do TSI „Hałas” w przedmiotowych wagonach należy stosować w połączeniu z klockami hamulcowymi z materiałów kompozytowych również

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 191 z 18.7.2008, 37 z 8.2.2006, s. 344 z 8.12.2006, 164 z 30.4.2004, s. 1. 1. s. 1. s. 1.

(6)

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2008/57/WE udziela się częściowego odstępstwa od TSI „Hałas” i TSI „Wagony towarowe”, o które w dniu 23 września 2009 r. wystąpiły władze Luksemburga dla wagonów typu NA i AFA spółki LOHR, z następującymi ograniczeniami: a) odnośnie do przepisów pkt 4.2.1.1 TSI „Hałas” – do czasu aż będzie dostępne rozwiązanie techniczne umożliwiające uzys­ kanie zgodności; b) odnośnie do przepisów pkt 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (jedynie typ NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 TSI „Wagony towarowe” – do czasu wejścia w życie zmie­ nionej decyzji w sprawie TSI „Wagony towarowe”.

(4)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

27.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/113

W żadnym wypadku niniejsze częściowe odstępstwo nie dotyczy wagonów dwóch powyższych typów wprowadzonych do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 112 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 109 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

 • Dz. U. L105 - 22 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 12 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 10 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.