Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 12

Strona 1 z 2
L 105/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zwolnienia ze stosowania ograniczeń dotyczących płynów, aerozoli i żeli przewożonych przez pasażerów przylatujących z państw trzecich należy zatem prze­ dłużyć przy jednoczesnym obowiązywaniu ograniczeń, pod warunkiem że takie państwa trzecie będą nadal speł­ niać warunki, na których przyznano zwolnienia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspól­ nych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywil­ nego (4). Rozporządzenie (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. będzie obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia jest zatem sprawą pilną, ponieważ powinno być stoso­ wane od tego samego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Lotnictwa Cywilnego usta­ nowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008,

(5)

Ograniczenia w zakresie przewozu płynów, aerozoli i żeli przez pasażerów przylatujących z państw trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Unii skutkują pewnymi trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym środki w celu wpro­ wadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (2) przewidziano udzielanie zwolnień ze stosowania takich ograniczeń w przypadku spełnienia określonych warunków. Po sprawdzeniu, że takie warunki zostały spełnione w portach lotniczych w pewnych państwach trzecich oraz że państwa te cieszą się dobrą opinią odnośnie do współpracy z Unią i jej państwami członkowskimi, Komisja przyznała takie zwolnienia. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 820/2008 traci moc z dniem 29 kwietnia 2010 r., tracą moc również powyż­ sze zwolnienia. Jednakże ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli przewożonych przez pasażerów przylatu­ jących z państw trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Unii nadal obowiązują zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (3).

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2010 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8. (3) Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 1.

(4) Dz.U. L 55 z 5.3.2010. s. 1.

27.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/13

ZAŁĄCZNIK W rozdziale 4 załącznika wprowadza się następujące zmiany: 1) Punkt 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 112 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

 • Dz. U. L105 - 109 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

 • Dz. U. L105 - 22 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 10 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.