Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 22

Strona 1 z 47
L 105/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2010

DECYZJA RADY 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2.

Zabrania się:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związ­ kowi Myanmar (1). Środki te zastąpiły wcześniejsze środki, spośród których pierwsze przyjęto w 1996 roku wspólnym stanowiskiem 96/635/WPZiB (2). Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB (3) przyjęte w dniu 27 kwietnia 2009 r. przedłużyło obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB do dnia 30 kwietnia 2010 r. Z powodu sytuacji w Birmie/Związku Myanmar, a zwłaszcza z powodu braku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka oraz braku znaczących postępów w kierunku procesu demokratyzacji obejmują­ cego wszystkich mieszkańców, środki ograniczające nało­ żone na mocy wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB powinny zostać przedłużone na okres dalszych 12 miesięcy, mimo że ogłoszono nowe prawo wyborcze, a rząd Birmy/Związku Myanmar zapowiedział przepro­ wadzenie wielopartyjnych wyborów w roku 2010. Wykaz osób i przedsiębiorstw podlegających środkom ograniczającym powinien być zmieniony w celu uwzględnienia zmian w rządzie, siłach bezpieczeństwa, Krajowej Radzie Pokoju i Rozwoju i administracji w Birmie/Związku Myanmar, a także uwzględnienia sytuacji osobistej poszczególnych osób oraz w celu uaktualnienia wykazu przedsiębiorstw będących własno­ ścią lub znajdujących się pod kontrolą reżimu w Birmie/Związku Myanmar lub osób z nim powiąza­ nych. Wykonanie niektórych środków wymaga dalszego dzia­ łania Unii, Artykuł 1

(2)

a) bezpośredniego lub pośredniego świadczenia pomocy tech­ nicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z dostawą, produkcją, konserwacją i użytkowaniem uzbrojenia i wszelkiego rodzaju zapasów materiałowych z nim związanych, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionego sprzętu, jak również sprzętu, który mógłby być wykorzystany do represji wewnętrznych, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub do użytku na terenie tego państwa; b) finansowania lub dostarczania pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym zwłaszcza dotacji, poży­ czek i ubezpieczenia kredytu eksportowego, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbrojenia i zapasów materiałowych z nim związa­ nych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzys­ tany do represji wewnętrznych, lub w odniesieniu do bezpo­ średniego lub pośredniego świadczenia związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub do wykorzystania na terenie tego państwa; c) świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b). Artykuł 2 1. Art. 1 nie ma zastosowania do: a) sprzedaży, dostaw, przekazywania ani wywozu nieśmiercio­ nośnego wyposażenia wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, przeznaczonego wyłącznie do zastosowań humanitarnych lub ochronnych lub do zastosowania w programach rozwoju instytucjonalnego ONZ i UE, ani do zapasów materiałowych przeznaczonych do prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego; b) sprzedaży, dostaw, przekazywania ani wywozu sprzętu do usuwania niewybuchów i zapasów materiałowych przezna­ czonych do użycia podczas operacji usuwania niewybuchów; c) finansowania ani dostarczania pomocy finansowej związanej z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami; d) świadczenia pomocy technicznej związanej z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego wywozu przez odpowiedni właściwy organ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 112 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

 • Dz. U. L105 - 109 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 12 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 10 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.