Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 16

L 106/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2010/237/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1005/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. (9), zgodnie z przepisami zawartymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, w kontekście finansowania europejskiego planu naprawy gospodarczej dokonano dalszej redukcji dostępnych funduszy netto przeznaczonych na wydatki w ramach EFRG. Należy zatem 2009/379/WE, odpowiednio zmienić decyzję

Decyzją Komisji 2009/379/WE (2) określono kwoty, które na mocy art. 10 ust. 2 i art. 143d rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3), art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (4), art. 190a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (5) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 134 i 135 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (6) udostępnia się Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Decyzję Komisji 2009/780/WE z dnia 22 października 2009 r. ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzo­ wych 2010, 2011 i 2012 (7) uchylono decyzją Komisji 2010/235/UE (8) w celu uwzględnienia decyzji Portugalii o niestosowaniu dobrowolnej modulacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2009/379/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Dz.U. L 117 z 12.5.2009, s. 10. Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. Dz.U. L 278 z 23.10.2009, s. 59. Zob. s. 12 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(9) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 26.

28.4.2010

ZAŁĄCZNIK Pozycje załącznika do decyzji 2009/379/WE dotyczące lat 2010, 2011, 2012 oraz 2013 otrzymują brzmienie:

(w mln EUR) Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Rok budżetowy Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Artykuł 143d rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Artykuł 134 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Artykuł 135 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Artykuł 136 Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 73/2009 (WE) nr 378/2007 Artykuł 190a ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Saldo netto udostęp­ nione na wydatki EFRG

PL

„2010 2011 2012 2013

1 867,1 2 095,3 2 355,3 2 640,9

22 22 22 22 484 484 484 51,6 51,6 51,6

397 374,9 347,3 313,9

82,11 122,61 122,61 122,61

501,821534

44 275,968466 44 466,59 44 710,19 44 938,99”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106/17

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 41 z 201028.4.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 18 z 201028.4.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dz. U. L106 - 13 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 5 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L106 - 1 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.