Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 18

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 18

Strona 1 z 2
L 106/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy” (2010/238/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 181, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

podjęcia inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych w tej dziedzinie, w których zwróciła się do Komisji o wniesienie wkładu w jej przygotowanie. Rada podkreśliła również, że wspólne planowanie jest procesem kierowanym przez państwa członkowskie, a Komisja pełni w nim rolę wspomagającą. Wspólne planowanie badań naukowych nad dziedzic­ twem kulturalnym i zmianami globalnymi zapewniłoby koordynację badań w tej dziedzinie, przez co wniosłoby znaczący wkład do stworzenia w pełni operacyjnej euro­ pejskiej przestrzeni badawczej w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturalnego i umocniłoby wiodącą pozycję i konkurencyjność Europy w zakresie badań w tej dzie­ dzinie. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym zaleceniu, państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją przy analizie ewentualnych inicjatyw Komisji zmierzających do wspierania państw członkowskich w opracowaniu i realizacji programu badań strategicz­ nych. Aby Komisja mogła składać Radzie i Parlamentowi Euro­ pejskiemu odpowiednie sprawozdania, państwa człon­ kowskie powinny systematycznie przedkładać Komisji sprawozdania z postępów dokonanych w ramach przed­ miotowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania,

Dziedzictwo kulturalne – w rozumieniu konwencji Unesco w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz konwencji Unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego (1) – to bardzo kruchy dorobek, któremu zagraża wiele czynników zwią­ zanych z upływem czasu, niekorzystnymi warunkami środowiskowymi i działalnością człowieka. Dla większości obywateli Europy dobra kultury mają unikatową i bezcenną wartość materialną (zabytkowe budynki, zbiory, obiekty i przedmioty) oraz niematerialną (historia, pamięć zbiorowa i tożsamość). Połączony wpływ zmiany klimatu, innych zmian zacho­ dzących w środowisku, działalności człowieka i ryzyka związanego z bezpieczeństwem zagraża dziedzictwu kulturalnemu Europy. Zwłaszcza zmiana klimatu może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia lub utraty dóbr kultury z powodu ich kruchości i wieku. Ponadto klęski żywiołowe i ryzyko związane z bezpieczeństwem zagrażają dobrom kultury jako symbolom i największym atrakcjom europejskich miast i regionów. Aby te powiązane zagrożenia nie spowodowały nieod­ wracalnych szkód dla dziedzictwa kulturalnego Europy, należy podjąć skoordynowane działania. Na posiedzeniu dnia 3 grudnia 2009 r. Rada ds. Konku­ rencyjności uznała „Dziedzictwo kulturowe, zmianę klimatu i bezpieczeństwo” (nazwę tę zmieniono później na „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”) za dziedzinę, w której wspólne planowanie zapewniłoby znaczącą wartość dodaną prowadzonym obecnie przez państwa członkowskie rozdrobnionym działaniom badawczym w tym zakresie. Rada ta przyjęła zatem konkluzje uznające konieczność

(7)

(2)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

(4)

(5)

1) Zachęca się państwa członkowskie, aby opracowały wspólną koncepcję współpracy i koordynacji w zakresie badań na szczeblu unijnym, która pomoże chronić dziedzictwo kultu­ ralne w jego wszystkich formach, zapewniając jego bezpie­ czeństwo i zrównoważone korzystanie z niego. 2) Zachęca się państwa członkowskie, aby opracowały wspólny program badań strategicznych określający średnioi długookresowe potrzeby i cele badawcze w dziedzinie ochrony i korzystania z dziedzictwa kulturalnego w kontekście zmian globalnych. Program badań strategicz­ nych powinien obejmować plan realizacji ustanawiający priorytety i harmonogram oraz określający działania, instru­ menty i zasoby niezbędne do jego realizacji. 3) Zachęca się państwa członkowskie, aby uwzględniły nastę­ pujące działania jako część programu badań strategicznych i planu realizacji:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 41 z 201028.4.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 16 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L106 - 13 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 5 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L106 - 1 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.