Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 5

28.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwagę te wyniki oraz rezultat wizyty ekspertów Komisji w Grecji, stosowne jest dalsze uznawanie Grecji za strefę chronioną w odniesieniu do danych organizmów przez kolejny rok, tak aby dać jej czas na przedłożenie infor­ macji potwierdzających, że organizmy te nie występują na jej terytorium.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 690/2008 (2) niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznano za strefy chronione w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przy­ znano na czas określony, aby dane państwo członkow­ skie mogło dostarczyć wszystkie informacje niezbędne do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy, lub zakończyć działania zmierzające do zwalczenia tego organizmu.

Irlandia, Litwa oraz niektóre regiony i części regionów na Słowacji, w Słowenii i we Włoszech uznano za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2010 r. Na podstawie otrzymanych od tych państw członkowskich informacji o wynikach badań oraz na podstawie sprawozdań ekspertów Komisji z wizyt przeprowadzonych w 2009 r. na Litwie, Słowacji, w Słowenii i we Włoszech można wyciągnąć wniosek, że dane strefy należy uznawać za strefy chronione przez następne dwa lata, tak aby państwa te miały niezbędny czas na przedłożenie informacji świadczących o tym, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nie występuje, lub – w razie koniecz­ ności – na dokończenie działań zmierzających do zwal­ czenia tego organizmu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 690/2008.

(2)

Całe terytorium Grecji uznano za strefę chronioną do dnia 31 marca 2010 r. w odniesieniu do następujących organizmów: Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercy­ niae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer oraz Ips duplicatus Sahlberg.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W 2009 r. Grecja przeprowadziła badania i powiadomiła Komisję o ich wynikach zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) akapity trzeci i piąty dyrektywy 2000/29/WE. Wyniki te były jednak niekompletne. W efekcie wizyty ekspertów Komisji w dniach 2–10 lutego 2010 r. potwierdzono, że Grecja poczyniła znaczące postępy pod względem orga­ nizowania i przeprowadzania wspomnianych badań oraz powiadamiania o ich wynikach. Ze względu na to, że przekazane wyniki były niekompletne, eksperci uznali, że konieczny jest dalszy postęp.

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 690/2008 wpro­ wadza się następujące zmiany:

1) w drugiej kolumnie w pkt 4 i 5 oraz 7–10 nagłówka a) po słowie „Grecja” słowa „(do dnia 31 marca 2010 r.)” zastępuje się słowami „(do dnia 31 marca 2011 r.)”;

(4)

Zgodnie z wynikami badań nie stwierdzono w Grecji obecności danych organizmów szkodliwych. Biorąc pod

(1 )

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1.

2) tiret drugie w drugiej kolumnie w pkt 2 nagłówka b) słowa „do dnia 31 marca 2010 r.” zastępuje się słowami „do dnia 31 marca 2012 r.”.

L 106/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 41 z 201028.4.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 18 z 201028.4.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dz. U. L106 - 16 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L106 - 13 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.