Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

(20)

Wnioskodawca produkuje wymienione łączniki i sprzedaje produkt objęty postępowaniem w kraju i na rynkach eksportowych. Dochodzenie wykazało istnienie na rynku krajowym złożonej organizacji sprzedaży, obej­ mującej niepowiązanych dystrybutorów i powiązane przedsiębiorstwa handlowe, przy czym niepowiązani dystrybutorzy nabywają produkt objęty postępowaniem od producenta, a następnie odsprzedają go powiązanym przedsiębiorstwom handlowym, które następnie sprze­ dają wymienione towary dalszym niepowiązanym klientom na rynku krajowym. Niepowiązani dystrybu­ torzy działają faktycznie jako agenci wnioskodawcy. W związku z powyższym oraz uwzględniając fakt, że sprzedaż powiązanych przedsiębiorstw handlowych może być powiązana wstecz z wnioskodawcą, ceny nali­ czane wobec ostatecznych konsumentów przez te powią­ zane przedsiębiorstwa handlowe są uznawane za pierwszą cenę w zwykłym obrocie handlowym, a zatem stanowią podstawę do ustalenia wartości normalnej.

1.6. Okres objęty dochodzeniem

(14)

Dochodzenie przeglądowe dotyczące dumpingu objęło okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/3

(21)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego sprzedaż krajową uznano za reprezentatywną, gdy wiel­ kość łącznej sprzedaży krajowej wynosiła co najmniej 5 % wielkości łącznej sprzedaży eksportowej do Unii. Komisja ustaliła, że wnioskodawca sprzedawał łączniki rur i przewodów rurowych na rynek krajowy w wielkościach reprezentatywnych.

(28)

(22)

Komisja zidentyfikowała następnie rodzaje łączników rur i przewodów rurowych, sprzedawanych w kraju przez przedsiębiorstwa handlowe, identycznych lub bezpo­ średnio porównywalnych z rodzajami tych produktów sprzedawanymi na wywóz do Unii Europejskiej.

(29)

Wnioskodawca twierdził, że gdyby Komisja wykorzystała wartość normalną opartą na sprzedaży krajowej powią­ zanych przedsiębiorstw handlowych, należałoby dokonać korekty z tytułu różnicy w poziomie handlu między rynkiem krajowym i rynkiem UE. Twierdził on ponadto, że sprzedaż na rynek UE była prowadzona na poziomie dystrybutora, natomiast na rynku krajowym wniosko­ dawca znaczną część łączników rur i przewodów ruro­ wych sprzedawał w ramach dużych zamówień na rynku projektów dotyczących ropy naftowej i gazu, gdzie łącz­ niki często odgrywają drugorzędną rolę w stosunku do głównych rur, zaworów i innych głównych kompo­ nentów, oraz że rynek ten był na innym poziomie handlu.

(23)

Komisja przeprowadziła również badania w celu spraw­ dzenia, czy sprzedaż łączników rur i przewodów ruro­ wych w kraju w reprezentatywnych ilościach mogłaby być uznana za odbywającą się w zwykłym obrocie hand­ lowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawo­ wego. Dokonano tego poprzez ustalenie proporcji sprze­ daży dokonanej z zyskiem niezależnym klientom na rynku krajowym. Ponieważ ustalono, że w ramach zwykłego obrotu handlowego sprzedaż była wystarcza­ jąca, wartość normalną określono na podstawie rzeczy­ wistej ceny krajowej.

Po przeanalizowaniu warunków sprzedaży na rynku krajowym, a w szczególności struktury cen sprzedaży, dochodzenie doprowadziło do stwierdzenia, że wniosko­ dawca nie wykazał, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporzą­ dzenia podstawowego, stałej i znaczącej różnicy funkcji i cen na różnych poziomach handlu na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Nie uwzględniono zatem żadnych korekt.

Margines dumpingu

(30)

(24)

W niewielu przypadkach, w których rodzaj produktu objętego postępowaniem nie był sprzedawany na rynku krajowym w ODP, wartość normalną uzyskano poprzez dodanie do kosztów eksportera związanych z wytwarzaniem wywożonych rodzajów produktu zasad­ nych kwot kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zasadnej marży zysku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.