Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1

Strona 1 z 5
29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1) (5)

dnia 31 marca 2001 r. (pierwotny okres objęty docho­ dzeniem) oraz nie jest powiązany z jakimkolwiek ekspor­ tującym producentem produktu objętego postępowaniem podlegającym środkom antydumpingowym wymie­ nionym w motywie 1.

(4)

Wnioskodawca twierdził ponadto, iż stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu w najbliższej przyszłości produktu objętego postępowa­ niem do Unii. 1.3. Wszczęcie eksportera przeglądu pod kątem nowego

W październiku 2008 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1001/2008 (2) ponownie wprowadzono ostateczne środki antydumpingowe na przywóz niektórych łącz­ ników rur i przewodów rurowych („łączniki rur i przewodów rurowych” lub „produkt objęty postępowa­ niem”) pochodzących m.in. z Malezji w następstwie prze­ glądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą­ dzenia podstawowego. W odniesieniu do Malezji obowią­ zuje cło antydumpingowe w wysokości 59,2 % dla Anggerik Laksana Sdn Bhd oraz w wysokości 75 % dla pozostałych przedsiębiorstw. 1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

Komisja zbadała dowody prima facie dostarczone przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasad­ nienia wszczęcia przeglądu zgodnie z przepisami art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przed­ stawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi Unii, Komisja wszczęła, w drodze rozporządzenia (WE) nr 692/2009 (3), przegląd rozporządzenia (WE) nr 1001/2008 w odniesieniu do wnioskodawcy. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 692/2009 cło anty­ dumpingowe w wysokości 75 % nałożone rozporządze­ niem (WE) nr 1001/2008 zostało zniesione w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępo­ waniem wytwarzanego i sprzedawanego na wywóz do Unii przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, władzom celnym polecono podjęcie odpowiednich kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu. Rozporządzenie (WE) nr 692/2009 przewiduje, że jeśli dochodzenie wykaże, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką cła, konieczna może się okazać zmiana stawki cła stoso­ wanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębiorstwa niewy­ mienione indywidualnie w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1001/2008.

(6)

(2)

Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Pantech Steel Industries Sdn Bhd („wnioskodawca”), producenta eksportującego w Malezji („kraj, którego dotyczy postępowanie”). Wnioskodawca twierdził, że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki anty­ dumpingowe, tj. w okresie od dnia 1 kwietnia 2000 r. do

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.